The Art from The Banana Blossom Sap

All

About Project

inspired by the dirt from banana เปลี่ยนสิ่งสกปรกให้เป็นความงาม เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญา #เล็กๆงดงาม#ที่ใ้ต้ต้นกล้วยต้นหนึ่งบนโลก#ศิลปะจากยางกล้วย

Project Detail

If you are talking about tropical fruits, bananas are one of the many outstanding fruits. All parts of the banana tree are useful such as a handicraft leaf wrap, Eat raw food as medicine.
Make a variety of desserts. 
Even flowers! are eaten as well.
And what we found was "Banana Sap !!", which often messed up cloth at the garden, so it was inspired to create the art from The Banana blssom Sap
Variety of work And some may have only one piece.
Most of the work is used in good condition. 
(reused secondhand shirt). 
With the main idea The clothes on the world are already over. And bananas are a lot.Some path 
of banana as flowers are often cut away.!!

ถ้าพูดถึงผลไม้เมืองร้อน กล้วยเป็นหนึ่งในหลายผลไม้ที่โดดเด่น เป็นพืชที่มักปลูกกันทั่วไป ทุกส่วนของกล้วยล้วนมีประโยชน์ ไม่ว่าจะต้น ก็ทำเป็นงานหัตถกรรม ใบ ใช้ห่อขนม ผลกินเป็นยา หรือรับประทานผลสุกสดๆ ทำขนมหวานได้หลากหลายรูปแบบ แม้กระทั่งดอกก็ยังรับประทานได้เช่นกัน

และสิ่งที่เราค้นพบ คือ “ ยางกล้วย ” ที่มักจะเลอะเสื้อผ้าเวลาเข้าสวน ซักไม่ออก นั้นจึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะจากยางกล้วย
*ชิ้นงานมีความหลากหลาย และบางชิ้นอาจมีเพียงชิ้นเดียว
ชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นของใช้มือสองสภาพดี 
ด้วยหลักคิดว่า เสื้อผ้าบนโลกมีมากเกินแล้ว และกล้วยก็เยอะ บางส่วนเช่น ดอกกล้วย ชาวสวนมักตัดทิ้ง

Drafting & Process

Share this Project !

More Portfolio

by บ้านช่างคิดช่างทำ (EcoCamp Thailand) view more