Creative Craft Transformation

12 - 28 February 2019 | 09:00 - 20:00 | ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) | Workshop

 

'Creative Craft Transformation'
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม Creative Craft เพื่อพัฒนา เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ

 

 

หนึ่งในเอกลักษณ์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบของไทยแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกคือ มิติของงานฝีมือ หัตถกรรม และความพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดในแบบที่เครื่องจักรยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ หัตถกรรมยังเป็นหมวดหนึ่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่ม Creative Originals โดยการนำความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เเละบริการ กลุ่ม Creative Craft เป็นนวัตกรรมการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่า ตอบรับความต้องการของผู้ใช้และตลาดโลก  สร้าง Craft Brand เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จึงเป็นที่มาของ Creative Craft Transformation กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม Creative Craft ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เเละบริการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อส่งเสริมการต่อยอด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

  2. เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

  3. เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ขยายเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการไทย เชื่อมโยงของทางการตลาด เพื่อการต่อยอดเชิงพานิชย์


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม :
นักออกแบบ ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ และผู้ประกอบการ SMEs อายุธุรกิจไม่เกิน 3 ปี ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการในกลุ่ม Craft  

ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม:
กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2562

 

ภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด ( Over All Step) : http://bit.do/agenda-CCT

 

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ :

  1. ผู้ประกอบการจะต้องส่ง Proposal ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

  2. สำหรับท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ ค่าที่ปรึกษา และค่าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ภายในระยะเวลาที่ทีมงานกำหนด

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ :

  1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ภายใต้การพัฒนา คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจาก TCDC Coach นักออกแบบและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

  2. พัฒนา Creative และ Business Mindset เพื่อความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ในการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดศักยภาพในการแข่งขัน

  3. สร้างโอกาสทางธุรกิจ พื้นที่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Business networking จากTCDC และเครือข่ายพันธมิตร

  4. สัมผัสประสบการณ์ทำธุรกิจจริง จากที่ปรึกษาในกลุ่มธุรกิจออกแบบ และ Creative Craft ที่ประสบความสำเร็จ

  5. Creative Communication ภาพถ่าย ของผลิตภัณฑ์บริการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ และประชาสัมพันธ์ต่อไป


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (รับจำนวนจำกัด)

ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมCreative Craft Transformation สามารถกรอกรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ :

------https://bit.ly/2DXROvy ---------

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
E-mail cbd@cea.or.th 
หรือ โทร. 02.105.7428 ต่อ 224, 171, 131, 112 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 17.30 น.)

 

Location

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

Contact info

Additional Document

By TCDC , CEA
Share this Project !