“MOS Olympic Thailand Competition & Thailand Design Creator Competition 2019”

20 November 2018 - 28 February 2019 | 07:00 - 07:00 | Competition

โครงการ
“MOS Olympic Thailand Competition & Thailand Design Creator Competition 2019”


ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชนไทยให้แสดงศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ “MOS Olympic Thailand Competition & Thailand Design Creator Competition” ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถในการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟฟิกอย่าง Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign พร้อมค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแสดงศักยภาพ ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย บนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันในปีนี้ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 15-21 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย ร่วมพิสูจน์ ความรู้ ความสามารถด้านไอที ซึ่งผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันที่เมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการละ 1 ท่าน


โดยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมทั้งสองโครงการผ่านเว็บไซต์ด้านล่าง

1.MOS Olympic Thailand Competition 2019
> www.aritedu.com/olympic2019 <

2.
Thailand Design Creator Competition 2019
> www.aritedu.com/creator2019 <

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารในไฟล์แนบ

Contact info

Additional Document

By บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
Share this Project !