การเสวนา “The Making of Collaborative Cities“

06 November 2018 | 07:00 - 07:00 | ห้อง ออดิทอเรียม (Auditorium) ชั้น M อาคารส่วนหน้า TCDC กรุงเทพฯ


บรรยายและเสวนา
The Making of Collaborative Cities
การสร้างเมืองประสานความร่วมมือ

พวกเราล้วนเป็นนักออกแบบ ไม่เพียงแต่ละบุคคล แต่รวมทั้งองค์กร ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัคร ตลอดจนเมือง ภูมิภาคและรัฐ เราต้องกำหนดอัตลักษณ์และโครงการชีวิตของตนเองหมายถึงการนำความสามารถในการออกแบบของตนไม่สู่การร่วมมือ ค้นพบพลังในการทำสิ่งต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้น ที่แกนกลางของหนังสือเล่มนี้เราจึงมองที่ปรากฏการณ์นวัตกรรมนี้ ที่ผู้คนกำลังละทิ้งสิ่งจำเจ และทดลองวิธีการใหม่ๆของการดำรงชีวิต การผลิตแบบร่วมมือกัน คนจำนวนมากกำลังส่งเสริมคลื่นลูกใหม่แห่งนวัตกรรมสังคม


บรรยายฟรี
 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ (มีหูฟังแปลสำหรับภาษาไทย)

ผู้บรรยายDr.Ezio Manzini (ดร.เอซิโอ มานซินี่)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืนและกระบวนการสร้างภาพจำลองสังคม (Scenario Building) ความเป็นอยู่ที่ดี ศ.ดร.เอซิโอยังเป็นผู้จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาและคนรุ่นใหม่สรรค์สร้างนวัตกรรมสังคมหลากหลายโครงการที่เป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาของเมืองทั้งในและนอกประเทศอิตาลี และเป็นผู้แต่งหนังสือ "เราต่างเป็นนักออกแบบ การออกแบบนวัตกรรมสังคม (Design , When Everybody Designs : An Introduction to Design for Social Innovation)"

ผู้ร่วมเสวนา

1.รศ.ประภาภัทร นิยมนักออกแบบเมืองเพื่อนวัตกรรมสังคมรุ่นบุกเบิก และเป็นที่ปรึกษาโครงการ "ย่านจีน ถิ่นบางกอก" เครือข่ายการทำงานเชิงสังคมสถาบันการศึกษา ร่วมกับผู้คนที่รักษ์ไชน่าทาวน์ ภาคเอกชนและภาครัฐ กรุงเทพมหานคร และสถาบันอาศรมศิลป์

2.ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุลเป็นผู้ริเริ่มโครงการบูรณะกุฎีจีน-คลองสานเมื่อ พ.ศ.2552 โดยร่วมกับทั้งองค์กรในท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาจากภายนอก เช่น สมาคมสถาปนิกสยาม มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และกรุงเทพมหานคร โครงการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี Good Walk ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)


3.วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ดผู้ขับเคลื่อนพลเมืองอาหารและเชื่อมผู้ผลิตกับผู้บริโภค ประกอบการสังคม ผู้รณรงค์พลเมืองอาหาร และการร่วมมือของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อนำมาสู่อาหารอินทรีย์ถ้วนหน้า เป็นผู้ริเริ่มการรวมกลุ่มและก่อตั้ง “เครือข่ายตลาดสีเขียวและผู้บริโภคสีเขียว”

4.อาทิตย์ โกวิทวรางกูรสมาชิกเครือข่ายมักกะสัน การทำงานภาคประชาสังคมด้านการอนุรักษ์และตรวจสอบโครงการของรัฐในเมืองใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการวิทยุทางด้านธุรกิจ (รายการ business connection fm96.5 คลื่นความคิด อสมท)


กำหนดการ

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน (บริเวณ Front Lobby)
13.30 - 16.30 น. เริ่มการเสวนา

การจอดรถ
-รถยนต์ส่วนตัว จอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท
-รถจักรยานจอดได้ที่ด้านข้างอาคารไปรษณีย์กลาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-105-7400 ต่อ 112, 165 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.30 น. (ตามเวลาทำการ)

---------------------------------

The talk “The Making of Collaborative Cities”

Date: Wednesday, 6 November 2018 / 13.00 – 16.30 hrs.

Venue: Auditorium, M Floor, Front Building, TCDC Bangkok

Free of charge

For more information, please contact Staff TCDC Bangkok, 9.30 - 17.30 hrs. Tel. 02-105-7400 Ext. 112 , 165

Location

ห้อง ออดิทอเรียม (Auditorium) ชั้น M อาคารส่วนหน้า TCDC กรุงเทพฯ
Share this Project !