นิทรรศการ “Internet Universality Beyond Words” (For English, please scroll down)

28 September - 14 October 2018 | 07:00 - 07:00 | TCDC กรุงเทพฯ | Exhibition

 

นิทรรศการ “Internet Universality Beyond Words” (For English, please scroll down)

เวลา : 28 กันยายน – 14 ตุลาคม 2561 | 10.30 – 21.00 น.

สถานที่ : โถงทางเดิน ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ


TCDC ร่วมกับ UNESCO จัดนิทรรศการ Internet Universality Beyond Words ที่นำเสนอผลงานของ 11 นักสร้างสรรค์ซึ่งเข้าร่วมเวิร์กช็อปในหัวข้อความเป็นสากลของอินเทอร์เน็ต ที่จัดโดยองค์กร UNESCO ในเดือนพฤษภาคม 2561 เวิร์กช็อปนี้เน้นในเรื่องความท้าทาย แรงบันดาลใจ ตลอดจนมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของนักสร้างสรรค์แต่ละคนที่มีต่อประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารและข้อมูลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นผลจากการสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่ม และจากการระดมความคิดที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นที่ เครื่องมือ และเครือข่ายที่ทุกคนเป็นเจ้าของ ผลงานที่นำมาจัดแสดงนี้มีความหลากหลายในเนื้อหา เช่น เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ การแสดงออกทางด้านวัฒนธรรม เวลาและพื้นที่ ตลอดจนเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคย่อย

ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปยังเปิดเผยถึงการแสดงออกในท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวคิด อินเทอร์เน็ตสำหรับคนทุกคน และหลักการ ROAM ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งย่อมาจาก สิทธิ (Right) ความเปิดกว้าง (Openness) ความสามารถในการเข้าถึงได้ (Accessibility) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-stakeholder Participation) เหล่านี้จำเป็นสำหรับการพัฒนาอินเทอร์เน็ตเพื่อคนทุกคน

นักสร้างสรรค์ไทยที่ร่วมเข้าเวิร์กช็อปและแสดงผลงานในนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่ นิพพิทา โพนเงิน สิริวัฒน์ โพธิ์กระเจน ปภพ เกิดทรัพย์ วีร์ วีรพร ทิวไพร บัวลอย อรณี ธวัชผ่องศรี กวิน สุวรรณไตร เกวลิน ประเสริฐสิทธิ์

พิมพ์นารา สินทวีวงศ์ ไปรยา สธนเสาวภาคย์ และธัญธร เลิศเรืองปัญญวุฒิ

เข้าชมฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://web.tcdc.or.th/th/Events/Detail/30099

Location

TCDC กรุงเทพฯ

Contact info

By tcdc
Share this Project !