เปิดรับสมัครเข้าร่วมจัดกิจกรรม Event & Programme สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 (Bangkok Design Week 2019)

15 July - 15 September 2018 | 07:00 - 07:00 | ณ ไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ | Exhibition
38814954_10156518554424054_654728864756400128_n.jpg

เปิดรับสมัครเข้าร่วมจัดกิจกรรม Event & Programme สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 (Bangkok Design Week 2019)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ภายใต้กิจกรรม Event & Programme ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 (Bangkok Design Week 2019)

ระยะเวลารับสมัคร: วันนี้ - 15 กันยายน 2561

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 (Bangkok Design Week 2019) เปิดรับสมัครนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ภายใต้ Event & Programme ในเทศกาลฯ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง และ/หรือพื้นที่ใกล้เคียง

กิจกรรม Event & Programme คืออะไร?

กิจกรรม Event & Programme ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การแสดงดนตรี การแสดงในรูปแบบต่างๆ การจัดฉายภาพยนตร์ การจัดกิจกรรมนำชมสถานที่ การเปิดบ้านหรือสตูดิโอ (Open House) และการจัดกิจกรรม DIY

*สำหรับการเปิดบ้านหรือสตูดิโอ ควรจัดกิจกรรมอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ครบถ้วนและเต็มรูปแบบ

ในปีพ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีแรกของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเทศกาลฯ มีจำนวนมากถึง 412,594 คน โดยผู้เข้าร่วมและเข้าชมศักยภาพและความสามารถของนักสร้างสรรค์ไทยภายใต้กิจกรรม Event & Programme มีมากกว่า 68,000 คน จากจำนวนผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ ทั้งหมด

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมจัดกิจกรรม Event & Programme

   1.1 เป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ หรือเพิ่งจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน ฯลฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

   1.2 กิจกรรมที่สมัครเข้าร่วม สามารถเป็นโปรเจ็กต์ประกอบการศึกษาหรือผลงานวิทยานิพนธ์ของผู้สมัคร

   1.3 กิจกรรมที่สมัครเข้าร่วม สร้างสรรค์ขึ้นมาจากไอเดีย ความคิด และความสามารถของผู้สมัคร ควรแสดงถึงอัตลักษณ์ (Identity) และต้องไม่ลอกเลียนมาจากกิจกรรมอื่นๆ (Original Idea)

   1.4 กิจกรรมที่สมัครเข้าร่วม แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ความสวยงาม สุนทรียศาสตร์ และสะท้อนศักยภาพขอความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

   1.5 กิจกรรมที่สมัครเข้าร่วมควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และธีม (Theme) ของเทศกาลฯ

   1.6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ต้องสามารถดูแลและรับผิดชอบเรื่องการเดินทาง การแสดง การเตรียมและขนย้ายอุปกรณ์ด้วยตนเอง ในวันและเวลาที่เทศกาลฯ กำหนดให้

2. พื้นที่จัดกิจกรรม Event & Programme

กิจกรรมสร้างสรรค์จะจัดขึ้นบริเวณ TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก และ/หรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยทางเทศกาลฯ จะเป็นผู้จัดสรรตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรม

3. สิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม Event & Programme

 • ผลงานได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2019 เช่น ช่องทางออนไลน์
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดเทศกาลฯ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจได้รับการสัมภาษณ์โดยสื่อมวลชนจากในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือเผยแพร่ผลงานในสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณาของเทศกาลฯ และสื่อพันธมิตรของเทศกาลฯ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับโอกาสในการสร้างการรับรู้และแสดงศักยภาพต่อสาธารณชนที่เข้าชมเทศกาลฯ

4. การสมัครเข้าร่วมคัดเลือกในกิจกรรม Event & Programme

กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ที่ http://bangkokdesignweek.com/studenteventandprogramme ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

5. การประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรม Event & Programme

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

6. เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Event & Programme

 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)                                         25%
 • เอกลักษณ์และความเป็นตัวเอง (Identity & Uniqueness)    25%
 • ผลงาน/กิจกรรมต้องแสดง/จัดได้จริง (Practicality)              25%
 • ความมีเอกลักษณ์ (Originality)                                         15%
 • ภาพรวมของกิจกรรม/การแสดง (Overall Impact)               10%

                                                      รวม                                  100%

7. ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม Event & Programme

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องดำเนินการตามรายละเอียดและกำหนดการของตารางเวลาของกิจกรรม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม เพื่อรับทราบเรื่องการจัดการพื้นที่และกิจกรรมในภาพรวม โดยเทศกาลฯ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และพื้นที่จัดแสดงกิจกรรมให้ผู้อื่นได้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบด้านการตกแต่งภายในพื้นที่จัดกิจกรรมของตนเอง (ถ้ามี) และต้องเคารพข้อปฏิบัติในการติดตั้ง-รื้อถอนของเทศกาลฯ โดยเทศกาลฯ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการจัดสรรพื้นที่ การจัดเส้นทางการเข้าถึงแต่ละพื้นที่ และการปรับแต่งพื้นที่จัดกิจกรรม เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ธีมและรูปแบบที่เทศกาลฯ กำหนด
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบขนย้ายอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เรียบร้อย ตามตารางเวลาที่เทศกาลฯ กำหนด
 • ขอความร่วมมือผู้จัดแสดงผลงานในการดูแลอุปกรณ์ และรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม
 • เทศกาลฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมนําเข้ามาในเทศกาลฯ
 • เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความสะอาดของพื้นที่กิจกรรม หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดด้วยตนเอง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้เทศกาลฯ เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลการจัดเทศกาลฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
 • กิจกรรมที่สมัครเข้าร่วมต้องไม่เป็นการคัดลอกหรือทำซ้ำกับผลงานหรือกิจกรรมของบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่นกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลนั้นๆ เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์อื่นใดดังกล่าวเองทั้งสิ้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมในเทศกาลฯ และดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าว และยอมรับข้อสงวนสิทธิ์ของ TCDC ในการยกเลิก แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของเทศกาลฯ ตามที่ TCDC เห็นว่าจำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของ TCDC ถือเป็นที่สุด
 • ข้อมูลต่างๆ และเอกสารประกอบการสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้อมูลต่างๆ และเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ไม่ถูกต้องและไม่เป็นจริงเมื่อใด ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดคุณสมบัติในทันที และหากว่าในกรณีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศกาลๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมที่จะรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไข

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-7400 ต่อ 127 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.) หรืออีเมล natechanok.s@tcdc.or.th   

Location

ณ ไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ
By TCDC
Share this Project !