OPEN CALL เปิดรับสมัครผลงานออกแบบในงาน “ปล่อยแสง : Student Showcase” สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ภายใต้เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 (Bangkok Design Week 2019)

15 July - 15 September 2018 | 07:00 - 07:00 | ณ ไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ | Market/Fair
38810453_10156518555739054_4371746837212692480_n.jpg

OPEN CALL เปิดรับสมัครผลงานออกแบบในงาน “ปล่อยแสง : Student Showcase” สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ภายใต้เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 (Bangkok Design Week 2019)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมจัดแสดงผลงานออกแบบในงาน “ปล่อยแสง : Student Showcase” สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ภายใต้เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 (Bangkok Design Week 2019)

ระยะเวลารับสมัคร: วันนี้ - 15 กันยายน 2561

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 (Bangkok Design Week 2019) เปิดรับสมัครนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงผลงานการออกแบบในงาน "ปล่อยแสง : Student Showcase" ในเทศกาลฯ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

ปล่อยแสง : Student Showcase คืออะไร?

พื้นที่นำเสนอผลงานการออกแบบหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมองต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ในรูปแบบการแสดงผลงาน (Showcase) ซึ่งแต่ละผลงานจะมาจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) อาทิ งานออกแบบ ศิลปะร่วมสมัย อาหาร การคมนาคม การท่องเที่ยว การสื่อสาร ศิลปะการแสดง ฯลฯ ที่สร้างสรรค์โดยฝีมือของนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือเพิ่งจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจากสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลงานการออกแบบดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ภายใต้ธีม “Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” เพื่อเป็นการสะท้อนศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์ และผู้ผลิตที่สามารถหยิบส่วนผสมต่าง ๆ จากหลักสาขาความรู้ จากในท้องถิ่นและสากล จากรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อมาปรุงใหม่ให้กลายเป็นผลงานและผลิตภัณฑ์เชิงการพาณิชย์และคุณภาพชีวิต

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วม

 1. คุณสมบัติของการเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน
  • ผู้จัดแสดงผลงานเป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือเพิ่งจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน ฯลฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
  • ผู้จัดแสดงผลงานเป็นเจ้าของผลงานที่จะจัดแสดง
  • ผลงานที่มาจัดแสดงจะต้องเป็นโปรเจ็คต์ประกอบการศึกษาหรือผลงานวิทยานิพนธ์เท่านั้น โดยต้องแสดงทั้งตัวผลงานและแนวคิดประกอบผลงาน
  • ผลงานเกิดจากการออกแบบหรือการพัฒนาจากทักษะฝีมือ โดยแสดงถึงอัตลักษณ์ของเจ้าของผลงาน และต้องไม่ลอกเลียนแบบผลงานอื่นๆ (Original Design)
  • ผลงานสามารถใช้งานและ/หรือจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ หรือเป็นผลงานต้นแบบเชิงทดลอง ที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้
  • ผลงานแสดงถึงคุณภาพการผลิต ความสวยงาม และสะท้อนศักยภาพของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
  • ผลงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และธีมของเทศกาล
  • ผู้จัดแสดงผลงานต้องสามารถรับผิดชอบการติดตั้ง การจัดแสดง และการรื้อถอนผลงาน ด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่ทางเทศกาลกำหนดไว้เท่านั้น
 2. พื้นที่จัดแสดงผลงาน
  • ทางเทศกาลฯ จะจัดเตรียมบูธสำหรับจัดแสดงผลงาน ขนาด 1 x 1 x 2 เมตร พร้อมกับอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน อาทิ ไฟส่องสว่างและเต้ารับไฟฟ้า บริเวณภายในอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยเทศกาลฯ จะเป็นผู้จัดสรรตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ให้เหมาะสมกับการจัดแสดงผลงาน ทั้งนี้ ผู้จัดแสดงจะต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงและตกแต่งอื่น ๆ มาเอง
 3. สิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมจัดแสดง
  • ผู้จัดแสดงผลงานต้องสามารถรับผิดชอบการติดตั้ง การจัดแสดง และการรื้อถอนผลงาน ด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่ทางเทศกาลกำหนดไว้เท่านั้น
  • ผลงานได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 เช่น ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น
  • ผู้จัดแสดงผลงานได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดเทศกาลฯ (Opening Reception)
  • ผู้จัดแสดงผลงานอาจได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า (Creative Market) ตามเงื่อนไขที่เทศกาลฯ กำหนด
  • ผู้จัดแสดงผลงานอาจได้รับการสัมภาษณ์โดยสื่อมวลชนจากในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือเผยแพร่ผลงานในสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณาของเทศกาลฯ และสื่อพันธมิตรของเทศกาล
 4. การจัดส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกจัดแสดง
  • กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได้ที่ http://bangkokdesignweek.com/ploysaeng 
 5. การประกาศผลการคัดเลือกและตารางเวลา 
  • สมัครเข้าร่วมคัดเลือกการจัดแสดงผลงาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 ตุลาคม 2561
  • เข้าพื้นที่ติดตั้งและเตรียมการจัดแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคม 2562
  • กิจกรรมปล่อยแสง : Student Showcase ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562
  • เข้าพื้นที่รื้อถอนผลงานและส่งคืนพื้นที่ ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562
 6. ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมจัดแสดง
  • ผู้จัดแสดงผลงานต้องดำเนินการตามรายละเอียดและกำหนดการของตารางเวลา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน
  • ผู้จัดแสดงผลงานต้องร่วมประชุมเตรียมการจัดเทศกาลฯ เพื่อรับทราบการจัดการพื้นที่และกิจกรรมในภาพรวม โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง
  • ผู้จัดแสดงผลงานไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการเข้าร่วม และพื้นที่จัดแสดงผลงานให้ผู้อื่นได้
  • ผู้จัดแสดงผลงานไม่สามารถกระทำการซื้อ-ขายผลงานที่นำมาจัดแสดงระหว่างช่วงการจัดแสดงผลงาน
  • ผู้จัดแสดงผลงานรับผิดชอบด้านการตกแต่งภายในพื้นที่จัดแสดงภายในบูธของตนเอง และเคารพข้อปฏิบัติในการติดตั้ง-รื้อถอนของเทศกาล โดยเทศกาลฯ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการจัดสรรพื้นที่ การจัดเส้นทางการเข้าถึงแต่ละพื้นที่ และการปรับแต่งพื้นที่จัดแสดงผลงาน เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ธีมและรูปแบบที่กำหนด
  • ผู้จัดแสดงผลงานรับผิดชอบขนย้ายอุปกรณ์ติดตั้ง-รื้อถอนผลงานให้เรียบร้อยตามตารางเวลาที่เทศกาลฯ กำหนด
  • ขอความร่วมมือผู้จัดแสดงผลงานในการดูแลการจัดแสดงผลงาน และรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ตลอดระยะเวลา 9 วันของเทศกาล
  • เทศกาลฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและ/หรือสูญหายของผลงานและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงในเทศกาลฯ
  • เมื่อการจัดแสดงผลงานเสร็จสิ้น ผู้จัดแสดงผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่ จัดแสดงของตนเองก่อนส่งคืน หากมีความเสียหาย ผู้จัดแสดงผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด
  • ผู้จัดแสดงผลงานยินยอมให้เทศกาลเก็บข้อมูลที่เกี่ยงข้อง เพื่อประเมินผลการจัดเทศกาลฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
  • ผลงานที่เข้าร่วมจัดแสดงต้องไม่คัดลอกหรือทำซ้ำกับผลงานของบุคคลอื่น และหากมีกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดอันเกี่ยวข้องผลงานที่ส่งเข้าร่วมจัดแสดง ผู้จัดแสดงผลงานต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดดังกล่าวเองทั้งสิ้น
  • ผู้จัดแสดงผลงานต้องศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมในเทศกาลฯ และดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าว และยอมรับข้อสงวนสิทธิ์ของ TCDC ในการยกเลิก แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของเทศกาลฯ ที่ TCDC เห็นว่าจำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การตัดสินของ TCDC ถือเป็นที่สุด
  • ข้อมูลต่างๆ และเอกสารประกอบการสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้อมูลต่างๆ และเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ไม่ถูกต้องและไม่เป็นจริงเมื่อใด ให้ถือว่าผู้จัดแสดงผลงานขาดคุณสมบัติทันที และหากว่าในกรณีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงของผู้จัดแสดงผลงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศกาลฯ ผู้จัดแสดงผลงานยินยอมที่จะรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไข
 7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Location

ณ ไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ
By TCDC
Share this Project !