หลักสูตรการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์

| 07:00 - 07:00 | ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคาร ITF-Tower | Workshop
เนื้อหำของหลักสูตร
ผู้เข้ำอบรมจะได้เรียนรู้การเติบโตของสื่อออนไลน์ และทิศทางสื่อออนไลน์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายออนไลน์ และการเลือกใช้สื่ออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ Website
เคล็ดลับในการเติบโตของธุรกิจบนโลกออนไลน์การใช้สื่อ Social Media เพื่อพัฒนาการตลาด การใช้เครื่องมือทาง E - Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ Facebook Marketing Line Marketing 
รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ โดยวิทยากรผู้ชำนาญในแต่ละด้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-634-4999 ต่อ 301-306

Location

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคาร ITF-Tower
แผนที่

Additional Document

By สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Other Tags
Digital Marketing
Share this Project !