เวิร์กช็อปเนื้อหาเข้มข้น “Design Thinking - Being the Creator”

09 - 17 July 2018 | 07:00 - 07:00 | TCDC กรุงเทพฯ | Workshop

เวิร์กช็อปเนื้อหาเข้มข้น “Design Thinking - Being the Creator”

เวลา : 3, 9 - 10 และ 16 - 17 กรกฏาคม 2561 | 9.00 – 17.00 น.

สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ

ฝึกฝนทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็น “ผู้นำการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking Facilitator & Trainer)

TCDC เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเวิร์กช็อป “Design Thinking – Being the Creator ” เพื่อเรียนรู้เนื้อหาเข้มข้นเรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การออกแบบบริการ (Service Design) และการเป็นนักสร้างสรรค์ (Being the Creator) พร้อมฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำการใช้กระบวนการคิดด้านการออกแบบ เป็นเวลา 5 วันเต็ม

เนื้อหาของเวิร์กช็อป

ครั้งที่ 1: วันอังคารที่ 3 กรกฏาคม 2561 (Preparation & Exploration)

-แนะนำกระบวนการเบื้องต้น What is design? What is thinking?

- อธิบายทำความเข้าใจเรื่อง Being the Creator และ Thinking as a Designer ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ (Design Stage), Making Reality การกำหนด วางเป้าหมาย หรืออนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น และแนวทางการไปสู่เป้าหมาย (Start with Unknown & Uncertainty)

-กำหนดขอบเขต วางแนวทาง ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่อง และกำหนดโจทย์ (Define & Scope the Issues)

-เรียนรู้เครื่องมือเบื้องต้น การตั้งคำถามหรือประเด็นต่างๆ เพื่อการสำรวจและเก็บข้อมูล

-เตรียมการอบรมครั้งต่อไป (การบ้านสำหรับแต่ละกลุ่ม)

ครั้งที่ 2: วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 (Exploration & Ideation)

- มองหาเป้าหมายในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ท้าทายและสร้างคุณค่าใหม่ (Challenge Yourself)

- เข้าใจระบบนิเวศ บริบท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Ecosystem & Stakeholder) แผนที่ประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า (Customer Journey Map) เพื่อใช้ทำความเข้าใจ โดยวิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหา ความต้องการ และความคาดหวัง

-มองหาเป้าหมายในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ท้าทายและสร้างคุณค่าใหม่ และสรุปเลือกความท้าทายที่มีประเด็นความสำคัญเพื่อนำมาสร้างแนวคิดใหม่

-แนะนำเครื่องมือในการสร้างความคิดและกิจกรรมระดมสมองสร้างความคิดใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ให้กับโครงการ

- ประยุกต์ใช้เครื่องมือการพัฒนาต่อยอดแนวคิด และเครื่องมือการสรุปเลือกแนวคิดและจัดองค์ประกอบ (Composition) ของแนวคิด เพื่อทดสอบแนวความคิดเบื้องต้น

ครั้งที่ 3: วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2561 (Idea Prototyping)

-ทดสอบแนวความคิด ด้วยการทำต้นแบบอย่างรวดเร็วในแบบต่างๆ แนะนำการสร้างตัวอย่างการทำตัวต้นแบบ (Prototype) ประโยชน์ของการทำตัวต้นแบบ ทั้งด้านกายภาพ และดิจิทัล

-ทดลองทำตัวต้นแบบอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาไอเดียในรายละเอียด ผ่านการทดลองใช้จากสถานการณ์จำลองเป็นหลัก เพื่อสังเกตุ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นทดลองจับประเด็นเพื่อพัฒนาแนวคิด

-กิจกรรมสร้างต้นแบบและทดสอบต้นแบบ

ครั้งที่ 4: วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561 (Prototyping, Testing & Iteration)

-เตรียมการทดสอบต้นแบบ และทำการทดสอบแนวความคิด

-ทำการทดสอบแนวความคิด ด้วยตัวต้นแบบ

ครั้งที่ 5: วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 (Design Making)

-พัฒนาแนวคิดจากการทดสอบ เพื่อสรุปเป็นแนวคิดที่จับต้องได้

-Design Making แนวทางจากแนวคิดสู่ความจริง และทดลองวางแผนการปฏิบัติงาน

-เตรียมการนำเสนอ (Final Presentation) เรื่องแนวคิดของแต่ละกลุ่ม

-นำเสนอแนวคิดล่าสุดและผลจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาตั้งแต่กิจกรรมครั้งแรก พร้อมนำเสนอต้นแบบ (Presentation)

-สรุปกิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมต่อไป

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

- บริษัทผู้ให้บริการด้านการออกแบบสาขาต่างๆ (Design Firm) หรือนักออกแบบอิสระ (Freelance Designer) ที่สนใจเพิ่มทักษะด้านการออกแบบสมัยใหม่ ในหัวข้อกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการออกแบบบริการ

-ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษา

-องค์กรด้านธุรกิจ SMEs หรือ Start up ที่ดำเนินงานด้านสังคม หรือองค์กรนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation & Social Enterprise)

-ผู้สนใจทั่วไป

รับสมัครจำนวน 25 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

มีประสบการณ์การทำงาน ในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการออกแบบ ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี

ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมเวิร์กช็อป

เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป ท่านจะต้องชำระเงิน ท่านละ 15,000 บาท (เฉพาะท่านที่ผ่านการคัดเลือก)

วิธีการสมัคร

1. ดาว์นโหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

2. ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อปมาที่ servicedesignthailand@tcdc.or.th โดยตั้งชื่ออีเมลว่า “TCDC – Being the Creator 2018” ภายในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2561

* เขียนแนะนำตัวเอง

* ประวัติการทำงาน พร้อมตัวอย่างผลงานการเป็นที่ปรึกษา หรือผลงานอื่นๆ (Profile & Portfolio)

* เขียนอธิบายสั้นๆ ว่าคุณรู้จักหรือเข้าใจ “ความเป็นนักสร้างสรรค์” อย่างไร

* เหตุผลที่สนใจเข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ และจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอย่างไร

* ระบุเป้าหมาย ความคาดหวัง และสิ่งที่ต้องการจากเวิร์กช็อปนี้

ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือก

ภายในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ทาง www.tcdc.or.th หรือเจ้าหน้าที่จาก TCDC จะติดต่อกลับ

หมายเหตุ

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่าเข้าร่วมเวิร์กช็อปในระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561

2. การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะสมบูรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่จาก TCDC ติดต่อกลับ และ TCDC ได้รับการชำระเงินแล้ว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วริทธิ ตีรประเสริฐ โทร. 02-105-7422, 081-561-7449 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.30 น.)

Location

TCDC กรุงเทพฯ

Contact info

By ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Share this Project !