งานสัมมนาโครงการ D.R.I.V.E 2018 เรื่อง “ECO Creator 2018: คิด ผลิต ขาย ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม”

16 May 2018 | 07:00 - 07:00 | Function Room ชั้น 4, TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลางบางรักงานสัมมนาโครงการ D.R.I.V.E 2018 เรื่อง “ECO Creator 2018: คิด ผลิต ขาย ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม” จัดโดย TCDC, ITAP (NSTDA), VGREEN (KU)

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
Function Room ชั้น 4, TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก

       ECO Creator 2018 หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการทำธุรกิจอีโค่ และต้องการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สัมมนานี้จะช่วยให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ธุรกิจอีโค่และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการสร้างธุรกิจอีโค่ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงระบบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวด้อมได้อย่างตรงจุด รวมทั้ง การสร้างแบรนด์อีโค่ และทำการตลาดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องราวที่สร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์และเพิ่มคุณค่าและมูลค่า ของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการเข้าโครงการ D.R.I.V.E 2018 ที่จะช่วยสนับสนุนทางเทคนิคและการเงินในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ คิด.ผลิต.ขาย

กลุ่มเป้าหมาย:        ผู้ประกอบการ SMEs   100 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

กำหนดการ:

13.00 – 13.30 น.              
ลงทะเบียน

13.30 – 13.45 น.              
กล่าวต่อนรับและแนะนำโครงการ D.R.I.V.E 2018

13.30 – 14.15 น.             
บรรยาย เรื่อง “การเดินทางสู่ธุรกิจอีโค่ของ ReReef (A green business journey of ReReef)” โดย คุณกรณิศ ตันอังสนากุล (Co-founder, ReReef)

14.15 – 15.00 น.              
บรรยาย เรื่อง “เทรนด์ธุรกิจอีโค่และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Business and Eco                                          Product Trends” โดย ดร.ภัทรพล จันทร์คำ (ที่ปรึกษาโครงการด้านการพัฒนาวัสดุอีโค่และออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

15.00 – 15.30 น.              
บรรยาย เรื่อง “ฉลากสิ่งแวดล้อมเพื่อการตลาดอีโค่ (Eco Labels for Green Marketing) ” โดย ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (ที่ปรึกษาโครงการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม) ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

15.30 – 15.45 น.              
แนะนำโปรแกรม ITAP, สวทช. กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมไลฟ์สไตล์ โดย คุณชนากานต์  สันตยานนท์ (ที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรม ITAP, สวทช.)

15.45 – 16.00 น.              
ถาม-ตอบ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
https://www.zipeventapp.com/e/Ecocreator2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02  105 7400 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.30 (ตามเวลาทำการ)   

Location

Function Room ชั้น 4, TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก
Share this Project !