SME IDOL 2018

13 - 20 February 2018 | 07:00 - 07:00 | Market/Fair
de smr i.jpg

SME IDOL 2018

เวลา : เปิดรับสมัครเเล้วตั้งเเต่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2018

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ร่วมจัดโครงการ SME IDOL 2018 พาผู้ประกอบการในสาขาเป้าหมาย ได้แก่ สาขาเครื่องใช้ในครัวเรือน งานหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โชว์ศักยภาพสินค้าไทยสู่ตลาดโลกภายในงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2561 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ SME IDOL เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของ SME ไทย โดย สสว. จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 รายเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นการจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ การร่างสัญญาซื้อขายกับคู่ค้าต่างประเทศ เทคนิคในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับผู้ซื้อโดยเฉพาะในตลาดประเทศจีน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกต้นแบบ SME ไทยจำนวน 10 รายเข้าร่วมงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1.เป็น SME สาขาเป้าหมาย ได้แก่ สําขําเครื่องใช้ในครัวเรือน หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เฟอร์นิเจอร์
2.สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก เนื่องจากจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่และเจรจําธุรกิจกับผู้ซื้อต่างชาติด้วยตนเอง
3.เป็น SME กลุ่มที่มีความพร้อมขยํายตลาดสู่ต่าฃางประเทศและมีศักยภาพในการรับยอดสั่งซื้อจํากต่างประเทศ
4.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกํารร่วมงาน ได้แก่ ค่าเดินทําง เชน ตั๋วเครื่องบิน การเดินทางภายในฮ่องกง ที่พัก และค่าขนส่งสินค้า

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงกาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง ค่าโรงแรมที่พัก และค่าขนส่งสินค้า โดย สสว. ธพว. และ HKTDC ให้การสนับสนุนด้านพื้นที่แสดงสินค้าและช่วยประสานงานอำนวยความสะดวก


อ่านรายละเอียดพร้อมกรอกใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ : http://www.sme.go.th/th/cms-detail.php?modulekey=118&id=1043

Contact info

By ส ํานักงํานส่งเสริมวิสําหกิจขนําดกลํางและขนําดย่อม ( สสว. )
Share this Project !