เสวนา “Dear Elders: ออกแบบวันนี้เพื่อพวกเราในอนาคต”

27 January 2018 | 07:00 - 07:00 | ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
de take 2.jpg

เสวนา “Dear Elders: ออกแบบวันนี้เพื่อพวกเราในอนาคต”

เวลา : 27 มกรคม 2561 | 16:30 - 18:30 น.
สถานที่ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ร่วมรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 4 ทีมผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 โครงการบ่มเพาะนักสร้างสรรค์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ภายใต้ประเด็นการออกแบบเพื่อสังคมผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสุขภาพ พื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ของคนต่างเจนเนอร์เรชั่น ตลอดจนระบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ โดยเสวนานี้เป็นกิจกรรมเปิดนิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” 

ผู้บรรยาย : ตัวแทนจากทีมผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017

    เอกศาสตร์ สรรพช่าง (ทีม iWillProject) ผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการแห่ง Open Dialogue นักสร้างคอนเทนท์ที่สนใจในเรื่องการจัดการชีวิตตั้งแต่การมีชีวิตไปจนถึงวาระสุดท้ายในบริบทยุคไฮสปีดที่ชีวิตสุดแสนจะยุ่งเหยิง
    วีรธัช พงษ์เรืองเกียรติ (ทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain) นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาโทคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้สนใจการนำ Gamification มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ 
    พิมพิพัฒน์ ห้องดุลย์ (ทีม Primary Workshop) สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้ง Primary Workshop สตูดิโอสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในที่สนใจในเทรนด์การอยู่อาศัยคนเดียวของผู้คน และความต้องการที่ซับซ้อนขึ้นในบริบทของสังคมผู้สูงอายุ 
    วิชญ์พล พราหมณ์น้อย, นันทวัฒน์ ลีละวาณิชย์, ณัฐพัชร์ ชัยวรเศรษฐ์, ตรีสุวัชช์ หอนรเศรษฐ์กุล, อานันท์ บำรุงศุภกิจ (ทีม Sintorn7) กลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่จาก สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สนใจการสร้างพื้นที่และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนผ่านสิ่งของในชีวิตประจำวัน 

ผู้ดำเนินการเสวนา : ธัญญพร จารุกิตติคุณ ผู้จัดการ Thailand Social Innovation Platform โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และนักออกแบบบริการ ผู้มีประสบการณ์การทำงานในโครงการพัฒนาบริการภาครัฐโดยมีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับสมัครจำนวน 150 คน

สำรองที่นั่งได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/Dear-Elders-Talk-BKKDW18

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันททร์) โทร.02-105-7400 ต่อ 213, 214

Location

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

Contact info

By ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Share this Project !