สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยพื้นฐานการทำสัญญาและสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์"

23 September 2017 | 07:00 - 07:00 | TCDC ห้อง Auditorium ชั้น M
Workshop-IP6_A4.jpg

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยพื้นฐานการทำสัญญาและสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”

เวลา : 23 กันยายน  2560 | 10:00-16:30 น. 
สถานที่ : TCDC ห้อง Auditorium ชั้น M

 

 

"สัญญาคืออะไร ทำไมต้องทำสัญญา สัญญามีความสำคัญอย่างไร และสิ่งพื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนจะทำสัญญาใดๆ ก่อนจะทำสัญญา คุณรู้เรื่องเหล่านี้แล้วหรือยัง?"

การทำสัญญา คือการทำข้อตกลงระหว่างบุคคลสองฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) ว่าจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นการทำสัญญาใดๆ ขึ้นมาถือเป็นข้อผูกมัดคู่สัญญาให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำตามที่ตลกลงในสัญญานั้นๆ เพื่อเป็นการปกป้องประโยชน์ของคู่สัญญา เราจึงควรมีควรรู้เบื้องต้นพื้นฐานต่างๆ ก่อนที่จะทำสัญญาใดๆ ก็ตาม ซึ่งโลกในยุคปัจจุบันมีการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารโดยสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ทำให้เกิดการทำสัญญาออนไลน์ซึ่งทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางมาเจอกันเพื่อทำสัญญา จึงทำให้เกิดกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความรู้เบื้องต้นพื้นฐานเกี่ยวกับการทำสัญญาและสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมดิจิตอล ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ผู้คนต่างนิยมทำธุรกรรมออนไลน์ บ่อยครั้งที่หลายๆ คนมักจะลืมนึกถึงจุดนี้ คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองด้วยสัญญา

TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “ กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยพื้นฐานการทำสัญญาและสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ” ขึ้นเพื่อ:

 

 • ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำสัญญา ร่างสัญญา สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคู่สัญญาและสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • ให้ผู้เข้าร่วมสัมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำสัญญา การร่างสัญญาและการเข้าเซ็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

 • แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน และวิทยากร

 • กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำหลัก และวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

 
ใครที่ควรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้?

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับพื้นฐานการทำสัญญาและสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

ทีมวิทยากร

ip1.jpg

ip2.jpg

ชาติพร บารมี (ชาติ)

ประวัติการศึกษา

 

 • นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต International Economic Law, University of Warwick, UK

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Commercial Law, University of Bristol, UK

ประวัติการทำงาน

 

 • Partner : Legal Advisory Council Limited (ปี 2548 ถึงปัจจุบัน)

 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชาสัญญาสำคัญทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)

 • ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)

 

ip3.jpg

จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์ (หลัม)

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) International Commercial Law, University of Kent
ประวัติการทำงาน
 • Partner : สำนักงานกฎหมาย บริษัท จาร์เรทท์ ลอยด์ จำกัด (Jarrett Lloyd Co., Ltd) (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)
 • ทีม law firm (ที่ปรึกษากฎหมาย) รายการ Opal Law Firm ช่อง GMM 25 (ปี 2558)
 • ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท แมควอลเดน แอนด์ เบลลีย์ จำกัด (McWalden & Bailey Co., Ltd) (ปี 2552 – 2553)
 • ทนายความ สำนักกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล คอนซัลแตนท์ จำกัด (International Commercial Consultant Co., Ltd) (ปี 2551 -2552)
 • วิทยากรพิเศษ (ปี 2558 ถึงปัจจุบัน)

กำหนดการ
10.00 – 10.30  ลงทะเบียน
10.30 – 12.00  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญา
                  1. พื้นฐานสัญญา
                  2. หลักการทำสัญญา และการร่างสัญญา
13.00 – 15.30  สัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
                  1. การแสดงเจตนาทางอิเล็กทรอนิกส์
                  2. เวลาและสถานที่ที่สัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้น
                  3. การดำเนินการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
15.30 – 16.30  ถามตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัมมนา

ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั่ง

    register for TCDC SOCIAL CLUB


พิเศษ!!

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับงานออกแบบโลโก้ หรือคำถามที่ท่านสงสัยมาได้ล่วงหน้า ทุกข้อสงสัยของท่านจะได้รับคำตอบจากทีมวิทยากรทางกฎหมายภายในงานสัมมนาครั้งนี้

 

หมายเหตุ

1.     บรรยายเป็นภาษาไทย

2.     ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที

3.     หากเดินทางโดยรถส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่ อาคาร cat tower  
*โดยมีค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท ทางทีมงาน ไม่มี คูปองจอดรถให้*

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

02 105 7428

Location

TCDC ห้อง Auditorium ชั้น M
By TCDCCONNECT
Share this Project !