สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)”

21 July 2017 | 07:00 - 07:00 | TCDC ห้อง Auditorium
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)

เวลา : 21 กรกฎาคม  2560 | 10:00-16:00 น. 
สถานที่ : TCDC ห้อง Auditorium

สตาร์ทอัพคืออะไร?


สตาร์ทอัพ (Startup) คือ กิจการที่เริ่มต้นธุรกิจจากจุดเล็กๆ สามารถขยายเติบดตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ออกแบบให้ธุรกิจมีการทำซ้ำได้โดยง่าย (Repeatable) และขยายกิจการได้ง่าย (Scalable) มีการนำเทคโนโลยี และ/หรือนวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ มักเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่เคยมีใครคิดหรือทำมาก่อน

สตาร์ทอัพ (Startup) ส่วนใหญ่มีไอเดียเจ๋งแล้วแต่ไม่เคยทำธุรกิจแต่ไม่มีทีมก็ไม่ประสบความสำเร็จ และแน่นอนทีมสตาร์ทอัพที่ดีจะต้องมี

1.เจ้าของไอเดีย ซึ่งมีแรงขับดัน และความตั้งใจสูง

2.ทีมพัฒนาโปรแกรมที่จะต้องประสานกับเจ้าของไอเดีย

3.คนที่ดูแลเรื่องการตลาด

ดังนั้นสตาร์ทอัพเจ้าของไอเดียจึงความมีความรู้เบื้องต้นเรื่อง ความแตกต่างระหว่างสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี (Startup vs SMEs) เรื่องกฎหมายการจ้างงาน เช่น การจ้าง outsourceทำงาน ,การเลิกจ้างงาน สัญญาจ้างงาน NDA NCA เรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (IP) การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ควรจดทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างและถ้าถูกละเมิดต้องทำอย่างไร และเรื่องกฎหมายธุรกิจ  

นอกจากนั้นเมื่อธุรกิจเริ่มเริ่มเติบโตขึ้นและเริ่มมีแผนธุรกิจเข้าที่เข้าทางแล้ว สตาร์ทอัพก็จะเริ่มหาเงินทุน ไม่ว่าจะในรูปแบบของนักลงทุน (VC) หรือ ระดมทุนแบบ Crowdfunding ซึ่งสตาร์ทอัพจะต้องมีความเข้าใจ term sheet ที่นักลงทุนมอบให้เพื่อทำสัญญาเข้าร่วมทุนกันต่อไป

TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy จึงจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)  ” ขึ้นเพื่อ:

 • ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่สตาร์ทอัพ (Startup) ควรรู้ เช่น กฎหมายกฎหมายการจ้างงาน เช่น การจ้าง outsourceทำงาน ,การเลิกจ้างงาน สัญญาจ้างงาน เรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (IP) การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ควรจดทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างและถ้าถูกละเมิดต้องทำอย่างไร และเรื่องกฎหมายธุรกิจ NDA, NCA
 • ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่จะมาปกป้องไอเดียต่างๆ ที่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา
 • แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน และวิทยากร
 • กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำหลัก และวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด


ใครที่ควรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้?

สตาร์ทอัพ (Startup) หรือผู้ที่สนใจธุรกิจสตาร์ทอัพ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกา พนักงานประจำ ที่ต้องการเรียนรู้กฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)  


ทีมวิทยากรชาติพร บารมี

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต International Economic Law, University of Warwick, UK
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Commercial Law, University of Bristol, UK

ประวัติการทำงาน

 • Partner: Legal Advisory Council Limited (ปี 2548 ถึงปัจจุบัน)
 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชาสัญญาสำคัญทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)


นัฐพงษ์ ท้วมเกร็ด

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Wisconsin Law School, USA

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ที่ปรึกษาอาวุโส กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ Booyoung Housing Company Limited (South Korea)
 • ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) International Commercial Law, University of Ken

 

ประวัติการทำงาน

- ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท จาร์เรทท์ ลอยด์ จำกัด (Jarrett Lloyd Co., Ltd) (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)

- ทีม law firm (ที่ปรึกษากฎหมาย) รายการ Opal Law Firm ช่อง GMM 25 (ปี 2558)

- ที่ปรึกษาอาวุโส ส านักงานกฎหมาย บริษัท แมควอลเดน แอนด์ เบลลีย์ จำกัด (McWalden & Bailey Co., Ltd) (ปี2552–2553)

- ทนายความ สำนักกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล คอนซัลแตนท์จำกัด (International Commercial Consultant Co., Ltd) (ปี 2551-2552)

- วิทยากรพิเศษ (ปี 2558 ถึงปัจจุบัน)

 

กำหนดการ

10.30 – 11.00    ลงทะเบียน

11.00 – 12.30     ความแตกต่างระหว่างสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี และกฎหมายที่สตาร์ทอัพต้องรู้เกี่ยวกับการจ้างเอ้าท์ซอร์ส   

ความแตกต่างระหว่างสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี (Startups VS SMEs)
การจ้างงานเอ้าท์ซอร์ส (outsource) และสัญญาว่าจ้าง
สัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-disclosure agreement-NDA) และ สัญญาห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน (NCA)
กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับStartup

13.30 – 15.30 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและterm sheet
 1. พื้นฐานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรรู้
 2. ความสำคัญของ term sheet
 3. กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสตาร์ทอัพ

15.30 – 16.00    ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาและเนื้อหาของสัมมนา 

      

ไม่เสียค่าใช้จ่าย


โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ
 

 

พิเศษ!!
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup) หรือคำถามที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานมาได้ล่วงหน้า ทุกข้อสงสัยของท่านจะได้รับคำตอบจากทีมวิทยากรทางกฎหมายภายในงานสัมมนาครั้งนี้

 

หมายเหตุ

 1. บรรยายเป็นภาษาไทย
 2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
 3. หากเดินทางโดยรถส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่ อาคารcat tower  
โดยมีค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท ทางทีมงานไม่มี คูปองจอดรถให้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

02 105 7428 

Location

TCDC ห้อง Auditorium
แผนที่
By TCDC
Other Tags
IP seminar TCDC
Share this Project !