รับสมัครบริษัทผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและวัสดุประกอบอาคาร

23 June 2017 | 07:00 - 22:00 | Competition

เข้าร่วมเป็นบริษัทนำร่องในโครงการ "การประเมินวัฏจักรชีวิตและฉลากสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำห้องสมุดออนไลน์วัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานสีเขียว" (สนับสนุนทุนโดย สวทช. และดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. องค์ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment,LCA) เพื่อประเมินและบ่งชี้จุดปรับปรุงสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
2. ฉลากสิ่งแวดล้อม (Ecolabels) ของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและวัสดุประกอบอาคาร ตามข้อตกลงมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED/TREES รวมทั้งนโยบายการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาวัสดุก่อสร้างพื้นฐานในสัญญาจ้างของภาครัฐ (Green Product Procurement)
3. ขึ้นทะเบียนฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ (Online Eco-Building Material Databases) เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการนำไปใช้งานอาคารเขียวและนโยบายการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่าย 50,000 บาทต่อบริษัท ( 1 ผลิตภัณฑ์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง หรือคุณธนนนท์ นุชเนตร
Email tananon.n21@gmail.com , เบอร์โทรศัพท์ 02-942-8844 , 081-556-1400

Contact info

Additional Document

By สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Share this Project !