THAILAND INNOVATION AND DESIGN EXPO 201 7 (T.I.D.E)

14 - 17 September 2017 | 07:00 - 07:00 | ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | Market/Fair


งานแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2560ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการสร้างมูลค่า
ด้วยนวัตกรรมและงานออกแบบของอาเซียน
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของโลก สินค้าเกษตร ยานยนต์ แฟชั่น งานออกแบบ และกลุ่มอุตสาหกรรมและ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
มีภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับหลายประเทศในอาเซียน การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นถึง ศักยภาพในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและงานออกแบบ ของอาเซียน จึงเป็นที่มาของการจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 หรือ T.I.D.E. 2017 ขึ้นมา


ระหว่าง วันที่ 14 - 17 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ด้านนวัตกรรมและงานออกแบบและ กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เป็นเวทีให้กับ นักออกแบบ นักคิด นักประดิษฐ์ และ ผู้ประกอบการของไทยได้เผยแพร่ผลงาน สร้างปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการนำนวัตกรรมและงานออกแบบมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandinnodesign.com/

Location

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
แผนที่
By กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Share this Project !