โครงการประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย (Modern Spirit House Design Contest 2017)

01 February - 31 March 2017 | 07:00 - 07:00

ด้วยบริษัท แท็งค์ ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด และ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีกำหนดแผนงานจัดโครงการประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย (Modern Spirit House Design Contest 2017) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบผลงานด้วยวัสดุที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องของคุณสมบัติวัสดุ การใช้สอย การสร้างสรรค์และความสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ทางด้าน วัฒนธรรม ความเชื่อ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่ทางผู้จัดงานกำหนดให้

1.วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.1 เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของนวัตกรรมวัสดุและการก่อสร้างที่มีอยู่ในท้องตลาด ผสมผสานกับความสามารถในการออกแบบที่โดดเด่น ตลอดจนส่งเสริมการค้นคว้าข้อมูลเพื่อพัฒนาในเรื่องของคุณสมบัติวัสดุก่อสร้างในเมืองไทย ให้ผู้ออกแบบตระหนักถึงบทบาทและเข้าใจในการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลาย

1.2 เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบและตกแต่งภายในที่สวยงาม โดดเด่น หลากหลาย และทันสมัย โดยไม่จำกัดรูปแบบในการแสดงแนวความคิด ให้เกิดความแตกต่างและแนวทางการออกแบบที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่

1.3 เพื่อให้เกิดแนวคิดและตอกย้ำถึงความสำคัญในการออกแบบตามวัฒนธรรมท้องถิ่นผสานกับการออกแบบร่วมสมัย มาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าด้วยวัสดุที่น่าสนใจให้แพร่หลาย ในกลุ่มของผู้บริโภค ซึ่งเป็นได้ทั้งผู้ออกแบบ นักก่อสร้าง และเจ้าของโครงการหรือเจ้าของบ้านทั่วไปให้เข้าถึงวัสดุและการก่อสร้าง ทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญของศาลพระภูมิซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งภายในโครงการด้วยเช่นกัน

1.4 เพื่อเป็นการค้นหาแนวความคิดที่น่าสนใจ นำมาพัฒนาและต่อยอดทางความคิดเพื่อสร้างสรรค์ในการออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัยด้วยวัสดุก่อสร้างที่น่าสนใจ ที่สามารถทำตลาดได้ในอนาคต

2.หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
2.1 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด ประเภทนิสิตหรือนักศึกษา ต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขานิเทศศิลป์ สาขาจิตรกรรม สาขวิจิตรศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ โดยสามารถส่งผลงานทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 3 คน) ได้ สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

2.2 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด ประเภทบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานได้แบบเดี่ยวเท่านั้น โดยสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเช่นกัน

3. หลักเกณฑ์ในการประกวด
3.1 ให้ออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัยโดยมีขนาด พื้นที่ไม่เกิน 1 x 1 เมตร และสูงไม่เกิน 2.40 เมตร

3.2 ในการออกแบบกำหนดให้เลือกใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเป็นหลัก โดยเน้นให้แสดงถึงศักยภาพและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ ปูนซีเมนต์ กระจก โมเสค หรือวัสดุผสมผสานด้วยวัสดุอื่นๆที่เหมาะสมในการออกแบบจะต้องคำนึงถึงราคาค่าก่อสร้างของศาลพระภูมิ ต้องไม่เกินงบประมาณ 20,000 บาท

3.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนี้จะต้องไม่เคยร่วมประกวด หรือถูกตีพิมพ์ หรือจัดจำหน่ายที่ใดมาก่อน ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของผู้จัดงาน ที่จะนำไปเผยแพร่ต่อได้ ทั้งนี้ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล
4.1 Material การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้อย่างเหมาะสม

4.2 Innovation & Technology การสร้างสรรค์แนวความคิดที่แปลกใน พร้อมกับการเข้าใจในคุณสมบัติและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้

4.3 Design Concept การออกแบบผลงานโดยคำนึงถึงแนวคิดแบบร่วมสมัยที่ผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ใช้สอยและสร้างความแปลกใหม่

4.4 Cost for Construction ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการสร้างจริง ตามงบประมาณที่กำหนดเอาไว้

4.5 Uniqueness การสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและสื่อความหมายที่ผู้คนสามารถสัมผัสได้จริง

5. รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
5.1 Concept ในการนำเสนอผลงาน

5.2 รูป Perspective ของศาลพระภูมิอย่างน้อย 1 รูป

5.3 แบบสถาปัตยกรรม
-แบบผังพื้น
-รูปด้าน 2 ด้าน (Elevations)
-รูปตัด (Sections)

5.4 รายละเอียด ในข้อ 1-3 ให้แสดงผลงานลงบนกระดาษขนาด A1 (หน้าเดียว) จำนวน 1 แผ่น พร้อมระบุ
“ชื่อผลงานที่ชัดเจน” ระบุที่ด้านหน้าของ Plate
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม และชื่อสถาบันการศึกษาให้ระบุที่ด้านหลังของ Plate เท่านั้น
บันทึกลงใน CD (รูปแบบ File pdf, jpg หรือ tif) กรณีเป็น jpg หรือ tif ให้มีความละเอียดเท่าขนาดจริงที่ 300 dpi

5.5 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต / นักศึกษา (ทุกคนในกลุ่ม) สำหรับผู้สมัครประเภทนิสิตศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน สำหรับผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไป และเบอร์โทรศัพท์, Email ติดต่อกลับ

5.6 หากผู้สมัครจัดนำเสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1-5 จะถูกตัดสิทธิ์การส่งผลงานโดยทันที

5.7ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดต่อไป

5.8 จัดส่งผลงานมาที่
นิตยสาร DIN Free Magazine
คุณสิริฉัตร รัตน์มณี (ฝ่ายกองบรรณาธิการ)
บริษัท แท็งค์ ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด 47 อาคารเอ็มทีแอนด์ที ชั้น 1 ห้อง 17S ซอยสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110

รางวัลแบ่งเป็น 2 หมวดคือ
หมวดความคิดสร้างสรรค์
ประเภทนิสิต นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ 20,000
รางวัลรองชนะเลิศ 10,000
ประเภทนิสิต บุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ 20,000
รางวัลรองชนะเลิศ 10,000

หมวดนวัตกรรมวัสดุ
ประเภทนิสิต นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ 20,000 รางวัลรองชนะเลิศ 10,000 ประเภทนิสิต บุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ 20,000 รางวัลรองชนะเลิศ 10,000

หมดเขต 31 มีนาคม 2560 นี้

Additional Document

Share this Project !