ศิลป์อยู่เป็น

25 January - 26 March 2017 | 07:00 - 07:00 | หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ Tentacles

ศิลป์อยู่เป็น

เวลา : 25 มกราคม - 26 มีนาคม 2560
สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ Tentacles

“ศิลป์อยู่เป็น” เป็นกิจกรรมเพื่อการศึกษาโดย Y.A.N (Young Artist Network) by BACC ร่วมกับ Tentacles ภายใต้โครงการสนับสนุนศิลปิน Early Years ครั้งที่ 1 : Thisorder ที่เกิดจากแนวคิดเพื่อต้องการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบและโครงสร้างต่างๆในโลกศิลปะและการผลิตงานสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ กระบวนการและผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นๆที่หลากหลาย ศิลปินจึงต้องสามารถปรับตัว พัฒนาศักยภาพตัวเอง และค้นหาแนวทางใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดและเติบโตไปในโลกศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้ ทางโครงการจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆทั้งในรูปแบบของการบรรยาย เสวนา และเวิร์คช็อป ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและสาขาอื่นๆ
 
โดยโครงการนี้ให้ความสำคัญกับการ “อยู่” และ “ไป” สำหรับการ “อยู่” นั้นทางโครงการต้องการนำเสนอมุมมองจากบุคลลากรหลากหลายสาขา ได้แก่

1. ผู้มีประสบการณ์ในด้านศิลปะ โดยนำเสนอให้เห็นภาพรวมและองค์ประกอบต่างๆของอุตสาหกรรมศิลปะ บุคลากรที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในวงการศิลปะ รวมถึงมุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำจากเหล่าศิลปินต่างช่วงอายุที่มีความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งนำเสนอความหลากหลายของการดำรงอยู่ของคนหรือกลุ่มคนทำงานศิลปะในภูมิภาคต่างๆ ว่า “อยู่” และ “ไป” กันอย่างไร

2. ผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นๆ โดยนำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอกระบวนการทำงาน รวมถึงกระบวนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลาย ในการหาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาต่างๆ หรือมิติใหม่ของประเด็นเหล่านั้น ในหลายครั้งการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าสนใจ และสามารถนำมาเป็นประเด็นศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับใช้กับโครงการต่างๆรวมถึงโครงการศิลปะด้วย
 
นอกจากนี้ “ศิลป์อยู่เป็น” ยังคำนึงถึงการเตรียมความพร้อมของศิลปินรุ่นใหม่ที่จะ “ไป” เผชิญหน้ากับเส้นทางวิชาชีพนักสร้างสรรค์และศิลปิน วิทยากรจะให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลพื้นฐาน การให้ข้อมูลต่างๆ เช่น แหล่งทุน โครงการศิลปะอื่นๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ศิลปินรุ่นใหม่เห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตทางวิชาชีพ หรืออย่างน้อยที่สุดเพื่อให้ศิลปินเข้าใจและ “อยู่” ได้ในระบบศิลปะในไทยและต่างประเทศ

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
ศิลปิน 12 ท่านในโครงการ Early Year Project และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
http://www.bacc.or.th/event/The-Art-of-Surviving-in-the-Arts.html#page

Location

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ Tentacles

Contact info

By bacc
Share this Project !