สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์”

28 January 2017 | 07:00 - 07:00 | TCDC COMMONS อาคาร Ideo Q จุฬา-สามย่าน


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์”

เวลา : 28 มกราคม 2560 | 10:00-16:00 น.
สถานที่ : TCDC COMMONS อาคาร Ideo Q จุฬา-สามย่าน

กฎหมายเกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์อย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรกับงานฟรีแลนซ์ ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ คุณรับงานโดยที่คุณรู้จักและเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่จะมาปกป้องงานผลประโยชน์ของคุณแล้วหรือยัง?

ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าฟรีแลนซ์นั้นเป็นอาชีพที่ไม่ขึ้นตรงต่อองค์กร หรือบริษัทใดๆ ฟรีแลนซ์ทุกคนจะต้องจัดตารางเวลาการทำงานของตนเอง หางานและรับเงินจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งตกลงกันตามความพึงพอใจของทั่งสองฝ่าย แต่ก็มักจะมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตามมามากมาย ทั้งการทำงานที่ไม่มีสัญญา การโดนโกงไม่จ่ายค่าจ้าง การนำงานทำเสนอไปใช้โดยไม่จ่ายค่าจ้าง สิทธิ์ในผลงานนั้นใครเป็นเจ้าของ การจ่ายภาษี และการโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์นั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องตัวฟรีแลนซ์เอง และผลงานต่างๆ คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะมาเรียนรู้เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy จึงจัดงานสัมมนา “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์” ขึ้นเพื่อ:
• ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์ ทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การทำสัญญา พื้นฐานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายภาษีอากร
• ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจรจาร่างสัญญา เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้รับของฟรีแลนซ์ และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะได้รับความไม่เป็นธรรม
• ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่จะมาปกป้องชิ้นงานต่างๆ ที่สร้างสรรค์โดยฟรีแลนซ์
• แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน และวิทยากร
• กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำหลัก และวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ใครที่ควรเข่าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้?
ฟรีแลนซ์ในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ต้องการเรียนรู้กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์

ทีมวิทยากร


ชาติพร บารมี (ชาติ)


ประวัติการศึกษา

• นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต International Economic Law, University of Warwick, UK
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Commercial Law, University of Bristol, UK

ประวัติการทำงาน
• Partner : Legal Advisory Council Limited (ปี 2548 ถึงปัจจุบัน)
• อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชาสัญญาสำคัญทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)


จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์ (หลัม)


ประวัติการศึกษา
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) International Trade Law, University of Kent, UK

ประวัติการทำงาน
• ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท จาร์เรทท์ ลอยด์ จำกัด (Jarrett Lloyd Co., Ltd) (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)
• ที่ปรึกษาอาวุโส ส านักงานกฎหมาย บริษัท แมควอลเดน แอนด์ เบลลีย์ จ ากัด (McWalden & Bailey Co., Ltd) (ปี2552–2553)
• ทนายความ สำนักกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล คอนซัลแตนท์จ ากัด (International Commercial Consultant Co., Ltd) (ปี 2551-2552)
• วิทยากรพิเศษ (ปี 2558 ถึงปัจจุบัน)


นัฐพงษ์ ท้วมเกร็ด (ซีตรอง)


ประวัติการศึกษา
• นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Wisconsin Law School, USA

ประวัติการทำงาน
• ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
• อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
• ที่ปรึกษาอาวุโส กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ Booyoung Housing Company Limited (South Korea)
• ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)

กำหนดการ

10.30 – 11.00 ลงทะเบียน
11.00 – 12.30 รูปแบบการดำเนินธุรกิจและการทำสัญญา
1. รูปแบบการดำเนินธุรกิจ
    o บุคคลธรรมดา
    o นิติบุคคล
2. การเจรจาและร่างสัญญา
    o แนะนำการเจรจาและข้อตกลงต่างๆ ก่อนการรับงาน
    o ขั้นตอนการทำสัญญา
    o ตัวอย่างสัญญา

13.30 – 15.00 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและภาษีอากร
1. พื้นฐานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรรู้
    o เครื่องหมายการค้า
    o สิขสิทธิ์
    o สิทธิบัตร
    o การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
2. กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับฟรีแลนซ์
    o เอกสารทางบัญชี
    o การยื่นภาษี

15.00 – 15.30 แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน
15.30 – 16.00 ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาและเนื้อหาของสัมมนา

ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 30 คน


โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ

online-reservation.png

พิเศษ!!
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์ หรือคำถามที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานมาได้ล่วงหน้า ทุกข้อสงสัยของท่านจะได้รับคำตอบจากทีมวิทยากรทางกฎหมายภายในงานสัมมนาครั้งนี้

หมายเหตุ

1. บรรยายเป็นภาษาไทย
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที


Location

TCDC COMMONS อาคาร Ideo Q จุฬา-สามย่าน

Contact info

By ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Share this Project !