เวิร์กช็อป ความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก รุ่นที่ 2 (สำหรับบุคคลทั่วไป)

29 - 30 November 2016 | 07:00 - 07:00 | อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก

เวิร์กช็อป ความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก รุ่นที่ 2 (สำหรับบุคคลทั่วไป)

เวลา : 29 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2016 | 08.30 - 16.30 น. 
สถานที่ :  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก 

เรียนรู้กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก และลงมือทำจริงกับผู้เชี่ยวชาญในเวิร์กช็อปเข้มข้น 2 วันเต็ม สมัครฟรี

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ  Material ConneXion?  Bangkok ร่วมมือกับสถาบันพลาสติกและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย จัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กับนักออกแบบ เพื่อส่งเสริมนักออกแบบให้เข้าใจกระบวนการผลิตพลาสติก และสามารถร่วมมือกับผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ในเชิงพาณิชย์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากพลาสติกใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อปรับกระบวนการคิดและการผลิตแบบใหม่ อันจะนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานและความต้องการของตลาด ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของนักออกแบบและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอีกด้วย

เวิร์กช็อปความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้นจะพาคุณไปรู้จักตั้งแต่คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการออกแบบพลาสติกทั่วไปและพลาสติกชีวภาพภายใต้หัวข้อบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ พร้อมจัดแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

กำหนดการ
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
หัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนการผลิตและการออกแบบพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ 

08.30 - 09.00 น.           : ลงทะเบียน
09.00 - 10.15 น.           : ความเป็นมาของพลาสติกและประเภทของพลาสติก
10.15 - 10.30 น.           : ประเภทของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน        
10.30 - 10.45 น.           : พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.           : กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก (พร้อมดูการสาธิตการผลิตจริง) 
12.00 – 13.00 น.          : พักรับประทานกลางวัน  
13.00 – 14.30 น.          : หลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและเทคนิคสำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์
14.30 – 14.45 น.          : พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.          : ถามตอบพร้อมกับมอบโจทย์

เริ่มกิจกรรมเวิร์กช็อปให้นักออกแบบจับกลุ่มร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ตามโจทย์ที่กำหนดให้

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
หัวข้อ การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3D 
สถานที่ สถาบันพลาสติก

08.30 - 09.00 น.           : ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.          : ให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปปรับแก้ไขแบบและนำเสนอร่างแบบ
                                      เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

 ดร. พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก
คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้ก่อตั้ง FIF Design Studio

หมายเหตุ 
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ซอฟแวร์ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปทดลองใช้ได้ 1 เดือน
ทางสถาบันพลาสติกจะนำแบบงานที่ออกแบบไปพิมพ์ 3D เพื่อจัดแสดงผลงานต่อไป

ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจํานวนจํากัด เพียง 30 ท่าน

การรับสมัคร
นักออกแบบหรือผู้สนใจที่ต้องการเข้าร่วมเวิร์กช็อป ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทั้ง 2 วัน  
2. มีความรู้พื้นฐานด้าน Packaging design

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.eventpop.me/e/1199


Location

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก

Contact info

By อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
Share this Project !