สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กฎหมายต้องรู้ : ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ"

24 September 2016 | 07:00 - 07:00 | ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Seminar and Workshop) "กฎหมายต้องรู้ : ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ"  

เวลา : 24 กันยายน 2559  | 10:30-16:00 น.
สถานที่ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง workshop

กฎหมายเกี่ยวข้องกับงานออกแบบอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรกับงานออกแบบ ถ้าคุณเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ นักออกแบบ คุณรู้จักและเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่จะมาปกป้องงานออกแบบของคุณแล้วหรือยัง?
ปัญหาระหว่างผู้ว่าจ้างกับนักออกแบบ เป็นปํญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานและเป็นปัญหาหลักของใครหลายๆ คน ทั้งการทำงานที่ไม่มีสัญญา การโดนโกงไม่จ่ายค่าจ้าง การนำงานทำเสนอไปใช้โดยไม่จ่ายค่าจ้าง และสิทธิ์ในผลงานนั้นใครเป็นเจ้าของ ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องตัวนักออกแบบเอง และผลงานต่างๆ ของนักออกแบบ คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะมาเรียนรู้เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณเอง
TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy จึงจัดงานสัมมนา “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ” ขึ้นเพื่อ:
 • ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ ทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญา และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจรจาร่างสัญญา เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้รับของนักออกแบบ และป้องกันปํญหาต่างๆ ที่อาจจะได้รับความไม่เป็นธรรม
 • ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่จะมาปกป้องงานออกแบบต่างๆ
 • แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน และวิทยากร
 • กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำหลัก และวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ใครที่ควรเข่าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้? 

นักคิดนักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ นักออกแบบ ทั้งออกแบบโลโก้ (Logo Design), ออกแบบสิ่งพิมพ์ (Graphic Design) ออกแบบเว็บไซต์ (Website design),ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design), ออกแบบตกแต่ง (Decorative design), ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design), ออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design)  หรือนักออกแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะฟรีแลนซ์หรือทำงานประจำ ที่ได้สร้างสรรค์และออกแบบผลงานต่างๆ และผู้ที่ต้องการเรียนรู้กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ

พิเศษ!!
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ หรือคำถามที่ท่านสงสัยมาได้ล่วงหน้า ทุกข้อสงสัยของท่านจะได้รับคำตอบจากทีมวิทยากรทางกฎหมายภายในงานสัมมนาครั้งนี้ 

ทีมวิทยากร

IMG_7449.JPG


Chatiporn.jpg

ชาติพร บารมี (ชาติ)

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต International Economic Law, University of Warwick, UK

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Commercial Law, University of Bristol, UK

ประวัติการทำงาน

- Partner : Legal Advisory Council Limited (ปี 2548 ถึงปัจจุบัน)

- อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชาสัญญาสำคัญทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)

- ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)

IMG_6663.JPG

จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์ (หลัม)

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) International Trade Law, University of Kent

ประวัติการทำงาน

- Partner : สำนักงานกฎหมาย บริษัท จาร์เรทท์ ลอยด์ จำกัด (Jarrett Lloyd Co., Ltd) (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)

- ทีม law firm (ที่ปรึกษากฎหมาย) รายการ Opal Law Firm ช่อง GMM 25 (ปี 2558)

- ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท แมควอลเดน แอนด์ เบลลีย์ จำกัด (McWalden & Bailey Co., Ltd) (ปี 2552 – 2553)

- ทนายความ สำนักกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล คอนซัลแตนท์ จำกัด (International Commercial Consultant Co., Ltd) (ปี 2551 -2552)

- วิทยากรพิเศษ (ปี 2558 ถึงปัจจุบัน)

กำหนดการ

10.30 – 11.00    ลงทะเบียน
11.00 – 12.30    กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ
 1. พื้นฐานสัญญา
 2. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  • เครื่องหมายการค้า
  • สิขสิทธิ์
  • สิทธิบัตร
  • การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
13.30 – 15.00    การเจรจาและร่างสัญญา
 1. แนะนำการเจรจาและข้อตกลงต่างๆ ก่อนการรับงาน
 2. แนะนำเนื้อหาของสัญญา
 3. ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ

15.00 – 15.30    แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน
15.30 – 16.00    ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาและเนื้อหาของสัมมนา

ไม่เสียค่าใช้จ่าย


สมัครได้ที่ :

online-reservation.png

โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

พิเศษ!!
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ หรือคำถามที่ท่านสงสัยมาได้ล่วงหน้า ทุกข้อสงสัยของท่านจะได้รับคำตอบจากทีมวิทยากรทางกฎหมายภายในงานสัมมนาครั้งนี้


หมายเหตุ
1. บรรยายเป็นภาษาไทย

2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที 

3. ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง


Location

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
By TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy
Share this Project !