Character Design Workshop and International Internship

08 August - 01 September 2016 | 07:00 - 07:00

Character Design Workshop and International Internship

เวลา : ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 กันยายน 2559

??รายละเอียดการส่งผลงาน?

ผลงานภายใต้แรงบันดาลใจ “?#?คาแรคเตอร์ประจำจังหวัดในประเทศไทย?”
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกมา 1 จังหวัด ต่อ 1 คาแรคเตอร์ (ไม่จำเป็นจะต้องเลือกจังหวัดที่ตัวเองอยู่)
  • 1 คาแรคเตอร์ สามารถนำเสนอได้ในหลายรูปแบบ เช่น ท่าทาง หรือเครื่องแต่งกาย

เอกสารประกอบการรับสมัคร


1.ใบสมัคร
2.Portfolio
3.ผลงาน ภายใต้แรงบันดาลใจ “คาแรคเตอร์ประจำจังหวัดในประเทศไทย” ประกอบด้วย
  • รูปแบบ / แนวคิด
  • ชื่อของคาแรคเตอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • ผลงานจะต้องแสดงคาแรคเตอร์ภาพเต็มตัว ยืนในท่าตรงหรือท่าทางที่สามารถมองเห็นรายละเอียดของคาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนที่สุด     โดยจะต้องประกอบไปด้วย
     - ด้านหน้า
     - ด้านข้าง (จะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวา หรือทั้งสองด้านก็ได้)
     - ด้านหลัง
  • เป็นภาพวาดมือหรือใช้โปรแกรมออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
  • สแกนผลงานสกุลไฟล์ JPG หรือ PDF ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi (สำหรับผลงานภาพวาดมือ)
  • สกุลไฟล์ PDF ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi (สำหรับผลงานที่ใช้โปรแกรมออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์)
4. รูปถ่ายของผู้สมัคร
5. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษา)
7. เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษา (เฉพาะนักศึกษา)
8. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

?เงื่อนไข?


  • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เคยนำเสนอหรือผ่านการประกวดในโครงการใดๆ
  • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ถ้าละเมิดเจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบ
  • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมตลอดโครงการฯ
    Character Design Workshop and International Internship โครงการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ ภายใต้แรงบันดาลใจ                     "?#?คาแรคเตอร์ประจำจังหวัดในประเทศไทย?"
     ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 20 ท่าน จะได้ไปศึกษาดูงานที่ จิบลิ มิวเซียม , สตูดิโอจิบลิ ประเทศญี่ปุ่น และผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้ไปฝึกงาน        ที่ประเทศเกาหลี

  ส่งใบสมัครพร้อมผลงานภายในวันที่ 1 กันยายน 2559

??ดาวโหลด? ใบสมัครได้ที่ :
http://www.designworkshop.in.th

?


Contact info

By สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Share this Project !