โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อผู้สูงอายุไทย

05 August - 23 September 2016 | 07:00 - 07:00

 โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อผู้สูงอายุไทย 

เวลา : ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ -วันที่ 23 กันยายน 2559

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเชิญนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมการประกวด ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สูงอายุ” ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 285,000 บาท ทีมที่ผ่านเการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 10 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นแบบผลงาน (Model) ทีมละ 25,000 บาท พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากรชื่อดัง

หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 23 กันยายน 2559

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นองค์ประกอบ
   เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

แนวคิดโครงการ

ตามที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาตระหนักถึงความสำคัญในการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ

จากการที่สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ช่วงปี 2548 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2567 - 2568 โดยพิจารณาจากจำนวนประชาชนผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งหากมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดจะถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ และหากไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเพียงลำพัง โดยการใช้นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นการเฉพาะเป็นตัวช่วย

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเห็นควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุดังกล่าว เพื่อเตรียมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในหัวข้อ “ นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สูงอายุไทย” ขึ้น เพื่อให้เกิดการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบเพื่อผู้สูงอายุอันมีคุณภาพออกสู่สังคม
 

ลงทะเบียนได้ที่ :

http://goo.gl/JdmqLF

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://www.agingsocietyinnovation.com/ โทร: +66 2 346 9000 #14
โทรสาร: +66 2 346 9000 #18
โทรศัพท์เคลื่อนที่ +669 5390 8008 (คุณจิรโรจน์)
อีเมล์:  agingsocietyinnovation@gmail.com

Contact info

By กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Share this Project !