สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Seminar and Workshop) “สัญญาต้องเป็นสัญญา: ว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกซ์สำหรับฟรีแลนซ์”

20 August 2016 | 07:00 - 07:00 | ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

Seminar_IP-poster.jpg

สัมมนา “สัญญาต้องเป็นสัญญา: ว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกซ์สำหรับฟรีแลนซ์”

เวลา : 20 สิงหาคม 2559  | 10.00 น. - 16.00 น.
สถานที่ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง workshop

สัญญาคืออะไร ทำไมต้องทำสัญญา และสัญญามีความสำคัญอย่างไรสำหรับฟรีแลนซ์ คิดจะเป็นฟรีแลนซ์ คุณรู้เรื่องเหล่านี้แล้วหรือยัง?

ตามปกติแล้ว การที่ฟรีแลนซ์จะเลือกรับทำงานชิ้นหนึ่งจากผู้ว่าจ้าง นอกจากการที่จะต้องสอบถามรายละเอียดการทำงานจากผู้ว่าจ้างให้ชัดเจน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างมากที่สุด และง่ายต่อการทำงานของฟรีแลนซ์แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับการรับทำงานคือ การเซ็นสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะฟรีแลนซ์ที่บ่อยครั้งมักลืมนึกถึงจุดนี้ ทำให้หลายครั้งที่ทำงานเสร็จแล้วผู้ว่าจ้างปฏิเสธรับผลงาน ซึ่งนอกจากจะไม่ได้รับค่าจ้างแล้ว ยังเสียโอกาสที่จะได้รับทำงานอื่นอีกด้วย ในส่วนของผู้ว่าจ้าง การเซ็นสัญญากับฟรีแลนซ์ เป็นการการันตีว่าฟรีแลนซ์จะทำงานจนสำเร็จและไม่ทิ้งงานกลางคันนั่นเอง

เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ฟรีแลนซ์จะต้องรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกซ์ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมดิจิตอล ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ผู้คนต่างนิยมทำธุรกรรมออนไลน์ บ่อยครั้งที่ฟรีแลนซ์มักจะลืมนึกถึงจุดนี้ คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองด้วยสัญญา

TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy จึงจัดงานสัมมนา “สัญญาต้องเป็นสัญญา: ว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเลกทรอนิกซ์” ขึ้นเพื่อ:

- ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำสัญญาเบื้องต้น ทั้งสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกซ์ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง และความระงับแห่งสัญญา

- ให้ผู้เข้าร่วมสัมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำสัญญา ทั้งสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกซ์

- แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน และวิทยากร

- กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำหลัก และวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด


ใครที่ควรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้?

นักออกแบบ ทั้งออกแบบโลโก้ (Logo Design), ออกแบบสิ่งพิมพ์ (Graphic Design) ออกแบบเว็บไซต์ (Website design),ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design), ออกแบบตกแต่ง (Decorative design), ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design), ออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design)  หรือนักออกแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะฟรีแลนซ์หรือทำงานประจำ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกซ์


ทีมวิทยากร


IMG_7449.JPG


Chatiporn.jpg

ชาติพร บารมี (ชาติ)

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต International Economic Law, University of Warwick, UK

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Commercial Law, University of Bristol, UK

ประวัติการทำงาน

- Partner : Legal Advisory Council Limited (ปี 2548 ถึงปัจจุบัน)

- อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชาสัญญาสำคัญทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)

- ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)

IMG_6663.JPG

จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์ (หลัม)

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) International Trade Law, University of Kent

ประวัติการทำงาน

- Partner : สำนักงานกฎหมาย บริษัท จาร์เรทท์ ลอยด์ จำกัด (Jarrett Lloyd Co., Ltd) (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)

- ทีม law firm (ที่ปรึกษากฎหมาย) รายการ Opal Law Firm ช่อง GMM 25 (ปี 2558)

- ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท แมควอลเดน แอนด์ เบลลีย์ จำกัด (McWalden & Bailey Co., Ltd) (ปี 2552 – 2553)

- ทนายความ สำนักกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล คอนซัลแตนท์ จำกัด (International Commercial Consultant Co., Ltd) (ปี 2551 -2552)

- วิทยากรพิเศษ (ปี 2558 ถึงปัจจุบัน)


กำหนดการ

10.00 – 10.30  ลงทะเบียน

10.30 – 11.00  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำสัญญาเบื้องต้น

11.00 – 11.30  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

11.30 – 12..00 ความระงับแห่งสัญญา

12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30  การทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกซ์

13.30 – 14.30  แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน

14.30 – 15.30  ถาม-ตอบ ปัญหา

15.30 – 16.00  สรุป และแนะนำ tasknjoy

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครได้ที่ :

online-reservation.png

หมายเหตุ

1. บรรยายเป็นภาษาไทย จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ไม่เกิน 30 คน

2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที 

3. ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมงLocation

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
By TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy
Share this Project !