TURN TO / กลับมา

About Project

a NEXT LIFE “เรานำธรรมชาติ กลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติอีกครั้งในรูปแบบที่ต่างไป”

Project Detail

a NEXT LIFE

เรานำธรรมชาติ กลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติอีกครั้งในรูปแบบที่ต่างไป

 

ด้วยงานออกแบบที่คืนชีวิตให้กับกระดาษใช้แล้ว จากจุดเริ่มต้นของต้นไม้แปรรูปมาสู่กระดาษ

เมื่อกระดาษเหล่านั้นหมดประโยชน์ 103PAPER จึงนำมาแปรเปลี่ยน

ให้กระดาษกลับไปเป็นดินอีกครั้งในรูปของเนื้อดินกระดาษต่อชีวิตให้กลับมางอกงามอีกครั้ง

ผ่านงานออกแบบ ที่เชื่อมโยงเรื่องราวความรัก ความผูกพัน

Additional Document

More Portfolio

by atchara view more