Dr.Wanida Janvikul
Manufacturer & Supplier
  • Bangkok(กรุงเทพมหานคร), Thailand
  • 025646500-4417
  • www.tcdcconnect.com/wanida
  • 1   244
About Me
นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

QR Code

คุณสามารถนำ QR Code ของหน้าโปรไฟล์นี้ของคุณไปใช้ในสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึง ข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น