Think Solutions
Designer & Creative
Creative Fields
Design Consult & Research
About Me
Think Solutions
/ Human-centric Strategic planning /

“ทุกวันนี้ขอบข่ายการสร้างกลยุทธ์ให้แบรนด์และธุรกิจมีความซับซ้อนมากกว่าแค่การทำโฆษณา โลโก้ หรือโปรโมชั่นมาก ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างของแบรนด์ให้ถูกต้องและแข็งแรงตั้งแต่แรกเริ่มจะมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างสูง”

Think Solutions เชี่ยวชาญการออกแบบโครงสร้างแบรนด์และธุรกิจโดยใช้ Design Research เป็นเครื่องมือสำคัญ (ในการสำรวจวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก) นำไปสู่การสร้างสรรค์ “แบรนด์โมเดล” และ “กลยุทธ์ของธุรกิจ” ที่มีความเชื่อมต่อกับพฤติกรรม แรงจูงใจ และการให้คุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของผู้บริโภค ดังนั้นผลงานของ Think Solutions จึงมิใช่แค่คำพูดสวยหรูที่จับต้องไม่ได้ แต่เป็นงานที่อยู่บนรากฐานของความเป็นจริง มีประสิทธิภาพแม่นยำ และนำไปใช้ต่อยอดได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวQR Code

คุณสามารถนำ QR Code ของหน้าโปรไฟล์นี้ของคุณไปใช้ในสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึง ข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น