เฟอร์นิเจอร์จากกล่องเครื่องดื่ม Furniture from Recycled Beverage Packaging
Posted on 2015-12-22 17:19:29

Comments


Published By
Dr.Teerawut Muhummud
Manufacturer & Supplier


About Portfolio

โครงการศึกษาสมบัติทางกลและกายภาพของแผ่นบอร์ดเรียบ (Eco board) สำหรับนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์

Share
Related Portfolios