Suwit Wongrujirawanich
Designer & Creative
Creative Fields
Literature & Publishing
About Me
หลงใหลเมืองเก่า วิถีท้องถิ่น และการเดินทางด้วยสายน้ำบวกสองเท้า

Education
 • พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • Thailand
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • Bachelor's Degree(ปริญญาตรี)|1

 • University of Salford
 • United Kingdom
 • Design Managment
 • Master's degree(ปริญญาโท)|2

Work Experience
 • The Walt Disney Company Limited

 • TCDCCONNECT
 • นักเขียน

 • กรุงเทพธุรกิจ
 • คอลัมนิสต์

 • CreativeMOVE
 • นักเขียน

QR Code

คุณสามารถนำ QR Code ของหน้าโปรไฟล์นี้ของคุณไปใช้ในสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึง ข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น