rubber killer : กระเป๋าจากยางรถยนต์

นำยางรถยนต์เก่ามาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นกระเป๋าสุดคูล ที่ใช้ได้ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

Posted on 2014-01-17 18:56:52

Comments


Published By
rubber killer
Designer & Creative


About Portfolio

rubber killer : กระเป๋าจากยางรถยนต์

Share
Related Portfolios