Aroma di espresso italiano

  ดินแดนต้นกำเนิดของ เอสเพรสโซ และอารยธรรมแห่งศิลปะ และสถาปัตยกรรม เป็นแรงบันดาลใจของงาน
ให้คุณลองจินตนาการถึงกลิ่นอายของกาแฟ เอสเพรสโซ เปรียบดังศิลปะชิ้นเอกรวมถึงสถานที่สำคัญของประเทศอิตาลี

Was inspired by the work from origin espresso and civilization of art and architecture.
You try imagine the scent of coffee, espresso is like artistic masterpieces,
including the landmark of Italy.


Posted on 2015-05-07 18:39:30

Comments


Published By
Natth Studio
Designer & Creative


About Portfolio

กลิ่นอายของเอสเพรสโซ เปรียบดั่งศิลปะของอิตาลี

Share
Related Portfolios