เส้นใยนาโนเมตรจากโปรตีนธรรมชาติ Nanometre Fiber from Natual Protein


Posted on 2015-12-22 11:57:06

Comments


Published By


About Portfolio

การศึกษาการขึ้นรูปและสมบัติของเส้นใยโปรตีนขนาดนาโนเมตรด้วยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต

Portfolio Tags

nanometre material
Share