นวัตกรรมจากไผ่ Innovation from BambooPosted on 2015-12-24 11:14:46

Comments


Published By
Dr.Maliwan Haruthaithanasan
Manufacturer & Supplier


About Portfolio

การพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยไผ่ธรรมชาติเพื่อผลิตภัณ์ฑสิ่งทอ

Share
Related Portfolios