สูตรผลิตพลาสติกชีวภาพ Plastic Goes Green


Posted on 2015-12-22 11:49:24

Comments


Published By


About Portfolio

การพัฒนาเทคโนโลยีการคอมปาวด์และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากอะลิฟาติกพอลิเอสเทอร์และพอลิเมอร์ผสมที่เกี่่ยวข้อง

Portfolio Tags

biopolymer material
Share