Article

 • สิ่งที่ทำให้ฟรีแลนซ์ปวดหัวไม่น้อยก็คือการทำงานแล้วถูกเบี้ยวเงิน หรือจ่ายค่าจ้างช้า ไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราลืม “สัญญา” หรือไม่ ไม่ว่าสัญญาปากเปล่า และสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นการปกป้องผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ให้ผู้รับจ้างได้ค่าตอบแทนตรงตามสัญญา และผู้ว่าจ้างที่จะได้งานตามที่ตกลงไว้ ไม่ถูกทิ้งงานกลางคัน สัญญาที่ต้องรักษาร่วมกันนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไว้ทั้งสองฝ่าย
  Written By Asira Panaram  
  Posted on 19 September 2016
  7 8588
 • การก้าวขึ้นเป็นธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมหรือการสร้างการรับรู้ของธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย (Networking) ในงานสัมมนา กิจกรรม การประชุมประจำปีต่างๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมาย
  Written By Kamolkarn Kosolkarn  
  Posted on 26 October 2015
  4 1027
 • การใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์มากจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการพักผ่อน ย่อมจะทำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเกิดอาการเสพติดอุปกรณ์เหล่านี้ไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพ เสียความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้ว ยังมีผลกระทบต่อการทำงานด้วย
  Written By chonnikarn Chotirattanakul  
  Posted on 19 October 2015
  6 2151