Article

 • ทุกวันนี้ไม่ว่าใครก็ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ แต่แบรนด์คืออะไร? แล้วจะให้ลุกขึ้นมาออกแบบแบรนด์ก็ยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นจากตรงไหน TCDC จึงจัดการอบรมเกี่ยวกับแบรนด์หลายครั้ง และ “หลักสูตรที่ปรึกษาและอบรมเพื่อพัฒนาการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Brand Design for Business Transformation)” TCDC ร่วมกับ Baramizi บริษัทรับสร้างแบรนด์ซึ่งนอกจากจะรับออกแบบแบรนด์ให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆ แล้ว ยังมีศูนย์วิจัยเทรนด์และการออกแบบ ที่ทำให้เห็นแนวโน้ม และสร้างแบรนด์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มและโดนใจ
  Written By Asira Panaram  
  Posted on 19 April 2016
  8 2485
 • “แบรนด์” กลายเป็นอาวุธติดตัวที่ช่วยเสริมทัพสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และไม่ได้ถูกตีกรอบไว้สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม เรื่อยไปจนถึงรถเข็นขายผลไม้ริมทางก็สามารถปั้น “แบรนด์” สร้างเอกลักษณ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้
  Written By Suwit Wongrujirawanich  
  Posted on 11 March 2016
  12 6547
 • ในยุคที่การขายของออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักของธุรกิจขนาดย่อมจำนวนมาก การถ่ายรูป แต่งรูป และนำเสนอรูปสินค้าบนสื่อออนไลน์ จึงถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผล อย่างมากต่อการตลาดของธุรกิจนั้นๆ วันนี้เราจึงมาแนะนำ แนะนำ 3 แอพฟรีเอาใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย
  Written By Somkid Anektaweepon  
  Posted on 12 January 2016
  4 5666
 • วันนี้เราขอเสนอวิธีคิด HOOK ที่สามารถจะช่วยวางแผนการพัฒนาสินค้าและบริการให้โดนใจได้เหมือนกัน …ต่างจากวิธีคิดด้านอื่นตรงที่คุณยังไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรขึ้นมาเลย
  Written By Somkid Anektaweepon  
  Posted on 24 December 2015
  8 2099