Richmantoy
Posted on 2015-11-03 21:18:29

Comments


Published By
Chopailin Phraibueng
Designer & Creative


About Portfolio

การจำนนต่อสภาวะที่ผู้ชายอยู่เหนือผู้หญิง เกล็ดบนตัวปลาเปรียบเสมือนเสื้อผ้าที่ปกคลุมร่างกายหญิงสาว การขอดเกล็ดปลานั้นก็ไม่ต่างไปจากการที่หญิงสาวได้ถูกเปลื้องผ้าออก ยินยอมที่จะตกอยู่ในกำมือ

Share
Related Portfolios