Activity

  • อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านจะได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มาจะสอนเทคนิค วิธีการ เเละเสริมไอเดียใหม่ๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภํณฑ์ให้เป็นที่สนใจ และเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ หากเข้าอบรม 100% ของเวลาการอบรมทั้งหมดจะได้รับประกาศนีย์บัตรจากสถาบันผลิตผลเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
    12 January 2017 - 23 May 2017
  • TCDC CONNECT ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการ TCDC CONNECT Young Writers ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้หรือสมาชิก TCDC CONNECT ร่วมเป็นผู้เขียนบทความแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจของตนเอง ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ที่พบเจอในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจและการออกแบบ โดยอาจเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและพร้อมถ่ายทอดให้ผู้อื่น เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ให้แก่สมาชิก TCDC CONNECT ท่านอื่นๆ
    16 September 2016 - 16 April 2017
    Where: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC