Activity

 • ละมุนละไม. โฮมสตูดิโอผู้สร้างสรรค์งานคราฟท์ การทำงานฝีมือหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นไปที่การทำงานด้วยเซรามิก เป็นวัสดุหลัก ผสมผสานเข้ากับรูปแบบงานศิลปะ เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และของประดับตกแต่งบ้าน อยากชวนทุกท่าน มาร่วมทำความรู้จักกันผ่าน LAMUNLAMAI HERE COMES THE SUN - OUR FIRST SOLO EXHIBITION ซึ่งจัดแสดงผลงาน การเรียนรู้ เติบโต และความรักในงานคราฟท์ ที่ผ่านมาทั้งหมดของเรา
  23 February 2017 - 19 March 2017
  Where: Cho Why Gallery ซอยนานา (วงเวียน 22)
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ( TCDC Chiang Mai) ร่วมกับ สโมสรอักษรศิลป์และอักขรศิลป์กรุงเทพฯ หรือ TAB นำนิทรรศการ TDC 62 Traveling Exhibition มาจัดแสดงในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกที่จัดแสดงที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากการจัดครั้งแรกในปีค.ศ. ๒๐๑๔ (TDC 60) ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ชนะการประกวด จากทั้งหมด ๓๙๖ ผลงาน แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ผลงานการใช้ตัวอักษรหรือรูปทรงของตัวอักษรในงานออกแบบสื่อสาร และประเภทการออกแบบตัวอักษร การจัดนิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานขององค์กรที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบตัวอักษร และการออกแบบสื่อสาร จึงเป็นประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านการออกแบบแขนงต่างๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ผ่านผลงานที่นำมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็น วิธีการคิด เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน วัสดุที่ใช้ รวมถึงแนวทางการออกแบบที่หลากหลาย และมีความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัด โดยผู้ชมนิทรรศการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการศึกษาและการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าสนใจในการศึกษาและศาสตร์การออกแบบต่อไป
  24 January 2017 - 26 March 2017
  Where: TCDC Chiang Mai
 • อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านจะได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มาจะสอนเทคนิค วิธีการ เเละเสริมไอเดียใหม่ๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภํณฑ์ให้เป็นที่สนใจ และเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ หากเข้าอบรม 100% ของเวลาการอบรมทั้งหมดจะได้รับประกาศนีย์บัตรจากสถาบันผลิตผลเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
  12 January 2017 - 23 May 2017
 • TCDC CONNECT ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการ TCDC CONNECT Young Writers ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้หรือสมาชิก TCDC CONNECT ร่วมเป็นผู้เขียนบทความแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจของตนเอง ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ที่พบเจอในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจและการออกแบบ โดยอาจเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและพร้อมถ่ายทอดให้ผู้อื่น เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ให้แก่สมาชิก TCDC CONNECT ท่านอื่นๆ
  16 September 2016 - 16 April 2017
  Where: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC