Boxburi PaPer Model
Designer & Creative
  • สมุทรสาคร, Thailand
  • 0897927154
  • www.boxburi.com
  • 30   3,467
Creative Fields
Other
About Me
โมเดลกระดาษ Boxburi

จากงานอดิเรกที่ต้องอาศัยความพยายาม ในการสร้างโมเดลค่อนข้างมาก อีกทั้งยังต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำ แต่เนื่องจาก

เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความตั้งใจ และความพยายามนั่นเอง ทำให้โมเดลกระดาษเป็นงานที่มีคุณค่า และมีเสน่ห์ในตัวเองมากๆ   ทำให้

อยากจะนำโมเดลกระดาษนี้มาเผยแพร่ ให้เป็นที่นิยมมากขึ้นในเมืองไทย โดยการนำศิลปะแบบไทยๆมาประยุกต์ในการสร้าง

โมเดลกระดาษ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์สวยงามไม่ซ้ำใครครับ เช่น โมเดลกระดาษหนุมาน ,จ่าเฉย ,หงส์
จากประสบการณ์ในการออกแบบโมเดลตัวละครในเกมคอมพิวเตอร์ หลากหลายเกมจากต่างประเทศ จึงนำประสบการณ์ที่ได้ มา

พัฒนาในการออกแบบโมเดลกระดาษ Boxburi ทำให้ได้งานที่มีมาตราฐาน ต่อสนุก สวยงาม และคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

QR Code

คุณสามารถนำ QR Code ของหน้าโปรไฟล์นี้ของคุณไปใช้ในสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึง ข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น