คอร์สเรียนระยะสั้น Basic Retouching

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่องาน  Retouching ให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดสู่การทำงานจริง ได้อย่างเป็นระบบ

 

สอนโดย - วีระพล สูติพันธ์วิหาร

Interactive Designer ประสบการณ์ทำงาน 8 ปี 
จบการศึกษาปริญญาโททางด้าน Web Design & New Media จาก Academy of Art University, San Francisco, USA 
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ประสบการณ์ 3 ปี


Posted on 2015-11-11 17:43:02

Comments


Published By
BEAR Visual Specialist
Designer & Creative

  Ready to Buy

About Portfolio

คอร์สเรียนระยะสั้น Basic Retouching

Share
Related Portfolios