ออกแบบร่างสัญญาอย่างไรให้ครอบคลุมหัวใจหลักของธุรกิจ

Contract01.jpg

งานเสวนา “ธุรกิจการออกแบบ: กฏกติกาที่ควรรู้” ในช่วงที่ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้รับเกียรติจากร.ท. ดร. ธนพจน เอกโยคยะ หัวหน้าสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญากำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการทำงานตั้งแต่ความคิด ขั้นตอนการทำงาน และงานออกแบบที่ส่งมอบ เมื่อตกลงว่าจ้างหรือรับจ้างต้องระบุข้อความหลักและใช้ถ้อยคำอย่างไร เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมการสร้างสรรค์และการออกแบบอย่างรอบด้านและครบถ้วน ก่อนที่จะทำงานออกแบบใดๆ โดยการบรรยายสามารถสรุปเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้

Contract02.jpg

Ideal Situation

·        ทั้งนักออกแบบและเจ้าของธุรกิจให้ความสำคัญกับการร่างสัญญา

·        มีที่ปรึกษาและทนายความดำเนินการให้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรอบคอบ

·        ทุกฝ่ายปฏิบัติตามสัญญา


Contract03.jpg


ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น

·        สัญญามีความซับซ้อน เข้าใจยาก

·        ไม่มีเวลาและไม่มีงบประมาณในการจัดจ้างที่ปรึกษา –  การไม่ยอมลงทุนในการจ้างที่ปรึกษาด้านกฏหมายนั้นไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้อง เพราะสุดท้ายแล้วหากเกิดข้อพิพาท  ทั้งนักออกแบบและเจ้าของธุรกิจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาจำนวนมาก

·        ตกลงกันไม่ได้

ในกรณีส่งสินค้าไปจัดจำหน่ายต่างประเทศ ทั้งนักออกแบบเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องจดเครื่องหมายการค้า (trademark) ไว้ก่อน โดยเสียค่าจดเพียง 5,000 บาท แต่คุ้มค่าเพราะถือเป็นการป้องกันการลอกเลียนแบบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มีโอกาสเป็นไปได้ที่หากไม่จดให้ถูกต้อง ไม่สำคัญว่าเราจะเป็นผู้ผลิตที่คิดค้นเป็นคนแรก แต่ถ้าหากมีผู้ลอกเลียนแบบแล้วไปจดเครื่องหมายการค้าไว้ก่อน ผู้ลอกเลียนแบบ (ที่ผลิตขึ้นทีหลัง) นั้นสามารถฟ้องค่าเสียหายกับผู้ผลิตที่คิดค้นเป็นคนแรกได้มากถึง 5 แสนบาท

สิ่งที่เป็นจริง

·        เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญของการทำสัญญา

·        ซื้อสัญญาสำเร็จรูปในราคา 20 บาท ซึ่งใช้งานจริงไม่ได้ เพราะมีช่องว่างเยอะมาก

·        เจ้าของธุรกิจและนักออกแบบคุยกันเอง โดยไม่สอบถามผู้เชี่ยวชาญ

·        ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแต่ไม่จ่ายค่าบริการ

·        เซ็นต์สัญญาโดยไม่อ่านรายละเอียด

การทำสัญญาเป็นเรื่องปกติในการดำเนินธุรกิจ โดยสัญญาที่ดีนั้นจะต้องปรับให้เข้ากับสภาพการณ์และเงื่อนไขของแต่ละบริษัทอย่างเหมาะสม

ข้อควรระวัง

·        อย่าเซ็นต์สัญญากระดาษเปล่า

·        ใช้ปากกาเฉพาะของตัวเองในการเซ็นต์สัญญาทุกครั้ง ป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็นต์ที่อาจเกิดขึ้นได้

·        ทำตำหนิในลายเซ็นต์ของตัวเองทุกครั้งที่เป็นการเซ็นต์สัญญา

ผลที่ตามมา

·        โดนเบี้ยวสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

·        เกิดการผิดสัญญา แต่ไม่มีข้อตกลงในการจัดการ

·        มีข้อพิพาทเกิดขึ้น ที่มีช่องว่างให้ตีความได้หลากหลาย

·        จำเป็นต้องจ้างทนายด้วยงบประมาณจำนวนมาก เพราะหากเกิดกรณี  เป็นไปได้ว่าค่าจัดจ้างทนายเพื่อแก้ไขปัญหานั้นจะมากกว่าค่าจัดจ้างทนายเพื่อทำสัญญาในตอนเริ่มต้นมากถึง 10 เท่า

·        เสียเวลา เสียความสัมพันธ์ เสียค่าใช้จ่ายมหาศาล

สิ่งที่ควรทราบเบื้องต้น

·        ไม่มีธุรกิจใดมีตัวแปร และปัจจัยทางธุรกิจที่เหมือนกันทุกประการ

·        ให้เวลากับการทำสัญญาให้รัดกุม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contract04.jpg


ก่อนทำสัญญา

1. ฐานะ ว่าเป็นผู้รับจ้างหรือเป็นผู้ว่าจ้าง

2. วัตถุประสงค์ในการทำสัญญา

3. พิจารณาว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นความลับ ให้ทำอนุสัญญารักษาความลับคุ้มครอง

4. มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำหรือไม่

5. เจรจาให้ครบทุกประเด็น เพราะข้อตกลงที่ไม่เจรจากันมาก่อนอาจกลายเป็นปัญหาในอนาคต


Contract05.jpg


ระหว่างทำสัญญา

1. ทุกสิ่งที่อยู่ในระหว่างการเจรจา ต้องนำมารวมในสัญญาทั้งหมด

2. ระบุสถานะของคู่สัญญา ทำการในนามของตัวเอง กรรมการ หรือบริษัท

3. วัตถุประสงค์ของการทำสัญญา ต้องมีความชัดเจน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา

4. ขอบเขตขอสัญญา ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการอะไร ระบุขอบเขตงานให้ชัดเจน

5. หน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ต้องมีความชัดเจน มีหน้าที่ให้ดำเนินงานตามอย่างถูกต้อง

6. ความรับผิดชอบของคู่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย

7. การชำระค่าตอบแทน จำนวนเท่าไหร่ กำหนดการจ่าย และจ่ายจากที่ไหน

8. ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง

9. ในกรณีที่ไม่ชำระค่าตอบแทน มีค่าปรับหรือดอกเบี้ยหรือไม่

10. การแก้ไขสัญญา ทำอย่างไร เพราะสัญญามีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆ เสมอ

11. ในกรณีที่เกิดกรณีพิพาท ยุติข้อพิพาทอย่างไร

12. กฎหมายที่ใช้บังคับเป็นกฎหมายจากประเทศไหน ประเภทไหน จำเป็นมากถ้าหากคู่สัญญาเป็นต่างประเทศ

13. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ขึ้นศาลประเทศไหน เพราะสามารถเป็นคนละประเทศกับกฎหมายที่บังคับใช้ได้

14. เงื่อนไขการยกเลิกสัญญามีอะไรบ้าง

15. สถานที่ที่เซ็นต์สัญญา ระยะเวลาในการมีผลบังคับใช้

16. ผู้ลงนามต้องมีอำนาจและมีพยานในการเซ็นต์สัญญาเสมอ


หลังทำสัญญา

1. ทำตามสัญญาที่เซ็นต์ไว้อย่างเคร่งครัด

2. หากพบว่าสัญญาไม่ถูกต้อง ต้องรีบแก้ไข อย่าละเลย เพราะจะเกิดช่องโหว่ที่อีกฝ่ายใช้โจมตีได้

3. หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญญา ต้องรีบแจ้งให้ทราบ เพื่อยุติข้อสัญญานั้นๆ โดยเร็ว


สิ่งที่ควรทำในอนาคต

·        ธุรกิจขนาดใหญ่ ควรจ้างที่ปรึกษาหรือทนายความมาเขียนสัญญาให้ถูกต้องและชัดเจน

·        ธุรกิจขนาดเล็ก หมั่นเข้าอบรมและเรียนรู้จากสถาบันต่างๆ เข้าฟังเพื่อเพิ่มเติมความรู้เป็นพื้นฐาน


Contract06.jpg


Contract07.jpg

Posted on 1 December 2015

Written By
Designer & Creative

Comments


Written By
Designer & Creative
Share

Comments